1400 scholen hebben minder dan 100 leerlingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgezocht dat 1400 basisscholen in Nederland minder dan 100 leerlingen hebben. In totaal zijn dat 1400 scholen, die dicht zouden moeten als het advies van de Onderwijsraad wordt overgenomen. Daarvan zijn er 605 openbaar.

De meeste kleine scholen staan in Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland. Daaar zijn veel plaatsen waar minimaal de helft van de basisscholen minder dan 100 leerlingen telt. Tussen 1991 en 2001 is het aantal kleine scholen wel flink gedaald, maar de laatste jaren is het juist weer iets toegenomen. Momenteel is het minimumaantal leelringen voor een school 23. Vanwege de bevolkingskrimp adviseert de Onderwijsraad die ondergrens van 23 op te trekken tot 100. Volgens de Onderwijsraad kan in kleine scholen de kwaliteit van onderwijs minder zijn. Het ministerie van Onderwijs beraadt zich nog op het advies.

Schoolbesturen zien niets in het advies en geven aan dat er geen rechtstreeks verband is tussen leerlingenaantal en kwaliteit. Ook gemeenteraden zijn tegen de sluiting van kleine scholen. Zij vrezen voor de leefbaarheid in kleine kernen. Tal van gemeenteraden hebben in maart een motie aangenomen waarin ze er bij het minsterie op aandringen het advies niet over te nemen.