Aanbevelingen voor meer rendement van Engels

Om het rendement van Engels in het basisonderwijs te verhogen, moet er een duidelijk inhoudelijk kader komen en meer inzicht in een effectieve aanpak. Ook is meer aandacht voor professionalisering van de leerkrachten nodig. Dit concludeert het expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO. Lees verder

In opdracht van het ministerie van OCW heeft SLO een brede verkenning verricht naar Engels in het basisonderwijs. Doel van het onderzoek was om zicht te krijgen op de intensiteit en kwaliteit van Engels in het basisonderwijs. Onderzocht is hoeveel tijd aan Engels wordt besteed, hoe de lespraktijk wordt ingevuld, en in welke mate leerkrachten zijn toegerust voor het geven van Engels.

Tijdsbesteding
Het onderzoek laat zien dat er een grote variatie is in de tijd die aan Engels wordt besteed. Daarnaast hanteren scholen verschillende startmomenten, omdat hier geen formele afspraken over zijn gemaakt. Op de meeste scholen beperkt het aanbod Engels zich tot 45 minuten per week in groep 7/8. Wel groeit het aantal scholen dat eerder met Engels start, vaak in groep 5 maar soms al in groep 1.

Lespraktijk
Engels wordt voornamelijk verzorgd door groepsleerkrachten. De aanwezigheid en rol van vakleerkrachten is beperkt, ook op vtto-scholen (vroeg vreemdetalenonderwijs). Methodes zijn voor leerkrachten bepalend bij de invulling van de lespraktijk. Aan differentiatie wordt nog niet veel aandacht besteed. Degenen die dat wel doen – ongeveer de helft van de leerkrachten – maken daarvoor gebruik van aanvullende materialen (internet, Engelstalige literatuur, eigen materiaal).

Toerusting leerkrachten
De meerderheid van de leerkrachten vindt het leuk en belangrijk om Engels te geven. Deze positieve attitude wordt weerspiegeld in de groeiende groep scholen die vroeg start met Engels. Leerkrachten zijn echter minder positief over hun toerusting. Toch maken ze weinig gebruik van nascholing: slechts 20% van de leerkrachten heeft de afgelopen 10 jaar nascholingsactiviteiten gevolgd. De leerkrachten die wel scholing hebben gehad, zijn slechts gematigd positief over dit aanbod, vooral wat betreft de vakdidactische toerusting.

Overwegingen voor kwaliteitsbevordering
Om het rendement van het Engels in het basisonderwijs te verhogen, worden in het rapport drie aanbevelingen gedaan. Ten eerste is het raadzaam een inhoudelijk kader te ontwikkelen met duidelijke doelen en inhouden en een doorlopende leerlijn naar het voortgezet onderwijs. Ten tweede is meer inzicht in een efficiënte en effectieve aanpak van (vroeg) vreemdetalenonderwijs wenselijk. Ten derde is meer aandacht voor de professionalisering van leerkrachten van belang, zowel op de pabo’s als bij het nascholingsaanbod.

Het complete onderzoeksrapport is te downloaden via de website van SLO.