Aangescherpte exameneisen van kracht

Met ingang van vandaag gelden aangescherpte exameneisen voor het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen moeten voortaan voor het centraal examen gemiddeld – onafgerond – een voldoende halen om te kunnen slagen. Lees verder

Omdat er nog veel vragen leven over deze aanscherping, heeft het College voor Examens een toelichting op zijn website geplaatst.

De aanscherping was volgens minister Van Bijsterveldt nodig omdat er in de oude situatie te veel calculerend gedrag ontstond. Tot nu toe kon een leerling met onvoldoendes voor alle centraal examenvakken toch slagen, dankzij hoge schoolexamencijfers. De zak/slaagregeling wordt als volgt aangescherpt:  

 • Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn (met ingang van 1 augustus 2011)
 • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één vijf behaald worden op havo en vwo (vanaf 1 augustus 2012).
 • De afwijkende berekening van het eindcijfer in de basisberoepsgerichte leerweg wordt afgeschaft (vanaf 1 augustus 2011).

De scholen zijn eerder geïnformeerd over de aanscherping, maar met name de eis dat het gemiddeld centraal examencijfer een 5,5 of hoger moet zijn, leidt nog tot vragen bij de vo-scholen en vavo-instellingen. Daarom komt het College voor Examens met de volgende verduidelijking:

 • De eis van een gemiddeld centraal examencijfer van een 5,5 of hoger geldt voor alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011-2012 examen doen. De eis geldt dus ook voor de leerlingen die in 2010-2011 gezakt zijn en vanuit het vo voor één of meer vakken uitbesteed worden naar het vavo.
 • Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer dient u uit te gaan van het onafgeronde cijfer. Een leerling moet tenminste een 5,5 halen (de eerste decimaal moet een 5 zijn), daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Een leerling die gemiddeld een 5,4 gehaald heeft, is per definitie gezakt.

Afgewezen kandidaten aan de eigen school

 • Gezakte leerlingen die het volgende schooljaar opnieuw eindexamen afleggen aan de eigen school, moeten het volledige centraal examen doen.
 • Na afloop van het centraal examen wordt aan de hand van de nieuwe centraal examencijfers berekend of het gemiddelde centraal examencijfer hoger dan een 5,5 is.

Afgewezen kandidaten die uitbesteed worden aan het vavo

 • Gezakte leerlingen kunnen ook door de vo-school uitbesteed worden aan het vavo. De leerlingen hoeven dan in principe alleen hun onvoldoende vakken over te doen.
 • Hierbij moeten de school en de leerling rekening houden met de nieuwe exameneis van tenminste een 5,5 voor het gemiddelde centraal examencijfer. Van de eerder behaalde eindcijfers waarvoor vrijstelling is verkregen tellen de onderdelen CE-cijfer mee in de berekening gemiddeld een voldoende.
 • Het kan raadzaam zijn om ook voldoende afgesloten vakken opnieuw te doen aan het vavo met het oog op het noodzakelijke gemiddelde.

  Meer informatie