Aanpak taalachterstand krijgt prioriteit

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW ingestemd met een voortvarende aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen. Gemeenten krijgen vanaf 2008 meer middelen waarmee een grotere groep kinderen kan worden bereikt. Naast de programma’s die worden aangeboden in peuterspeelzalen, zullen gemeenten onder meer ook afspraken maken met kinderopvangcentra. Lees verder

De rijksoverheid gaat de komende tijd samen met de gemeenten afspraken maken over het aantal kinderen bij wie taalachterstanden worden aangepakt. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de kwaliteit van deze voorzieningen en de spreiding binnen de gemeente. Met de vier grote steden en een aantal plattelandsgemeenten wordt actie ondernomen om kinderen met een taalachterstand op het gewenste niveau te krijgen.

Zodra deze afspraken zijn uitgewerkt, zal het kabinet plannen maken om de verschillende voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie te harmoniseren. In 2008 zal een voorstel hiertoe naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Hiermee moet segregatie worden tegen gegaan, de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie worden verbeterd en de aansluiting op het eerste jaar van de basisschool worden versoepeld.

Belangrijke voorwaarden voor deze toekomstige harmonisatie zijn keuzevrijheid van de ouders, creativiteit van de ondernemers en een duidelijke rol voor het gemeentelijk achterstandenbeleid. De nieuwe geharmoniseerde aanpak zal vanaf 2010 moeten gelden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.