Aanvragen art. 75 en regionale arrangementen

Schoolbesturen die een aanvraag bij de minister willen indienen voor een voorziening die onder artikel 75 van de WVO valt, moeten dat vóór 1 november 2007 doen. De datum voor het indienen van een regionaal arrangement of een aanvulling op een bestaand regionaal arrangement is 1 januari 2008. Lees verder

Een aantal planningsvoorzieningen, zoals de fusie of splitsing van scholen, verplaatsing van een vestiging, de start van een nieuwe nevenvestiging, het realiseren van dubbelaanbod etc. valt onder de zogenoemde artikel 75 procedure. Dit houdt in dat voor deze voorzieningen de goedkeuring van de minister van OCW nodig is. Wil een schoolbestuur met ingang van 1 augustus 2008 zo’n voorziening realiseren, dan moet men vóór 1 november 2007 daartoe een aanvraag bij de minister indienen.

Normaliter konden besturen vóór 1 maart een afgesloten regionaal arrangement ter goedkeuring aan de minister voorleggen. Deze indieningsdatum is naar voren gehaald. Zoals eerder gemeld, moet het verzoek tot goedkeuring nu binnen zijn vóór 1 januari 2008, indien de school het arrangement met ingang van 1 augustus 2008 wil uitvoeren. Dat geldt zowel voor een nieuw vast te stellen regionaal arrangement als voor een aanvulling of wijziging van een reeds vastgesteld en goedgekeurd regionaal arrangement.

De voorschriften over de artikel 75 procedure en regionale arrangementen en de te volgen procedures treft u aan in de beleidsregel Scholenplanning voortgezet onderwijs 2007 en 2008. De beleidsregel is van 26 oktober 2006 en is aangevuld en gewijzigd met de regeling van 27 juli 2007. Met name deze laatste wijziging bevat aanvullende regels over de onderwijsprograma’s, die via het regionaal arrangement kunnen worden aangevraagd.

Beide regelingen, alsmede aanvraagformulieren kunt u downloaden van de website www.cfi.nl.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl.