Aanvullende bekostiging personeel bij groei

Een school kan aanvullende bekostiging voor personeelskosten ontvangen als het aantal leerlingen volgens de vastgestelde normen is toegenomen. Om voor deze aanvullende bekostiging in aanmerking te komen, moet de school een leerlingentelling houden. De groeiregeling is ten opzichte van vorig schooljaar gewijzigd. Lees verder

Voor het schooljaar 2007-2008 wordt de eerste schooldagtelling opnieuw geïntroduceerd. Vooruitlopend op een formele aanpassing van het Besluit bekostiging WPO is het telformulier voor aanvullende bekostiging personeelskosten in verband met groei hierop aangepast. De school kan op de eerste schooldag na de zomervakantie een verzoek om aanvullende bekostiging in verband met groei indienen, wanneer het aantal leerlingen ten opzichte van het aantal leerlingen (vermeerderd met 3 procent) op 1 oktober van het voorgaande jaar met tenminste 13 is toegenomen. De aanvullende bekostiging gaat dan in vanaf 1 augustus.

Vervallen
De teldatum 1 augustus is met de herinvoering van de eerste schooldagtelling komen te vervallen. Als de eerste schooldag na de zomervakantie in september valt, vervalt eveneens de mogelijkheid om 1 september als teldatum te hanteren.

Is in de periode van 1 september tot en met 1 april van het schooljaar het aantal leerlingen gestegen, dan kan een school aanspraak maken op aanvullende bekostiging. Ook als in de periode van 1 mei tot en met 1 juni van het schooljaar het aantal leerlingen (extreem) is toegenomen, kan een school hierop aanspraak maken. Nieuw gestichte basisscholen kunnen de eerste telling voor aanvullende bekostiging groei indienen nadat zij voor het eerst een 1-oktobertelling hebben ingestuurd.

Aanvullende bekostiging kan de school, met uitzondering van de eerste schooldagtelling, alleen melden op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op de eerste van de maand. De bekostiging gaat dan in vanaf de gekozen teldatum.

Voor de melding van groei van het aantal leerlingen dient de school gebruik te maken van het formulier CFI 57074. Het telformulier moet binnen vier weken na de gekozen teldatum door CFI ontvangen zijn.

In de rechterkolom staat de voorlichtingspublicatie Leerlingentelling voor aanvullende bekostiging personeelskosten in verband met (bijzondere) groei voor basisscholen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen