Actieplan polarisatie: vooral ondersteuning

Het actieplan van het kabinet om onder andere met het onderwijs polarisatie en radicalisering tegen te gaan, is vooral gericht op ondersteuning van scholen en leerkrachten. De gemeenten dienen het voortouw te nemen, melden de ministeries van OCW en van Binnenlandse Zaken. Lees verder

Polarisatie en radicalisering lijken in Nederland in omvang, snelheid en intensiteit toe te nemen. Eind augustus is het actieplan tegen polarisatie en radicalisering naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze kabinetsperiode is 28 miljoen euro beschikbaar om polarisatie en radicalisering tegen te gaan (zie ook het gerelateerde artikel in de rechterkolom van dit bericht).

In het  actieplan van het kabinet ligt de focus op islamitische en rechtsextremistische radicalisering. Er gaat bijzondere aandacht uit naar het vergroten van de weerbaarheid van individuen en groepen. Dit kan bijvoorbeeld via het onderwijs, opvoedingsondersteuning en door het stimuleren van pluriform aanbod op internet.

De bedoeling is om dit samen met onder anderen leraren, wijkagenten, jeugdwerkers en leerplichtambtenaren aan te pakken. Het kabinet zegt de scholen en de leraren niet op te willen zadelen met het oplossen van complexe maatschappelijk problemen als radicalisering en polarisatie. Waar het om gaat, is de school en de leraar te ondersteunen bij het zo goed mogelijk vervullen van hun taak.

Het niet zo dat er één verplichte cursus voor alle docenten gaat komen, melden OCW en Binnenlandse Zaken. Er is namelijk niet één recept tegen radicalisering en polarisatie. Het kabinet kiest voor een lokale aanpak om recht te doen aan verschillende situaties en ervaringen. De gemeenten dienen het voortouw te nemen.

Informatie:
Jo Simons, 0348-405258, jsimons@vosabb.nl,
ministerie van OCW, Michael Hoppe, m.p.hoppe@minocw.nl
of ministerie van Binnenlandse Zaken, Nicole Stolk-Luyten nicole.stolk@minbzk.nl