Actiepunten Passend Onderwijs

De Tweede Kamercommissie Onderwijs heeft deze week het invoeringsplan Passend Onderwijs besproken. Lees verder

Alle betrokken kamerleden stelden kritische vragen ten aanzien van de invulling, implementatie, tijdspanne, monitoring en financiering van het Invoeringsplan. Over elf actiepunten werd overeenstemming bereikt.

1. Voorzet taakstelling evaluatie commissie Lambrechts.
2. Aparte notitie budgetfinanciering.
3. vormgeving van de monitoring.
4. Ambulante Begeleiding:  verschuiving van de middelen naar meer preventieve inzet.
5. Voorstel buitenschoolse opvang Speciaal Onderwijs  na onderzoek).
6. 2x per jaar voortgangsrapportage Commissie Lambrechts en beleidsreactie.
7. Schema invoering proces.
8. Overzicht experimenten en slagingscriteria.
9. onderzoek naar zorgvraag van allochtone doelgroepen.
10. Resultaten overleg VNG/OCW /WEC over knelpunten praktijklokalen.
11. bestuurlijke verhoudingen in samenwerkingsverbanden/REC’s en de regionale netwerken Passend onderwijs.

Een uitvoerig verslag van het Algemeen Overleg van 19 december treft u aan in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen