Administratieve lasten

In het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid is geen extra budget voor administratieve lasten opgenomen. De Memorie van Toelichting bij de AMVB Besluit en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 geeft hiervoor de volgende argumenten. Lees verder

Administratieve lasten voor scholen
Via de AMVB wordt geregeld dat gemeenten een budget ontvangen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Over de besteding van dit budget leggen gemeenten verantwoording af aan het Rijk. Bij de uitvoering van de taken, zoals genoemd in dit besluit, kunnen gemeenten scholen en/of andere instellingen inschakelen. Het schoolbestuur zal in deze situaties verantwoording afleggen aan de gemeente. Deze verantwoording zal ook per gemeente verschillen.

Conclusie: geen directe administratieve lasten voor scholen.

Administratieve lasten voor gemeenten

Op grond van dit besluit voeren gemeenten taken uit die betrekking hebben op VVE, schakelklassen en overige activiteiten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. Voor de uitvoering van deze taken ontvangen gemeenten een specifieke uitkering. In dit besluit is geregeld dat gemeenten een deel van het budget kunnen inzetten voor coördinerende activiteiten, jaarlijks maximaal 15% van de specifieke uitkering. Hierdoor kan de gemeente de administratieve lasten die gepaard gaan met de uitvoering van de taken voor het onderwijsachterstandenbeleid compenseren. Per gemeente zal de hoogte van de inzet van de middelen voor coördinerende taken verschillen.

Over de besteding van de uitkering zullen gemeenten verantwoording moeten afleggen die gebaseerd is op een rechtmatige besteding van de middelen. Hiertoe moeten gemeenten financiële informatie aan het Rijk leveren.

Daarnaast is de gemeentelijke verplichting tot het voeren van een Op Overeenstemming gericht Overleg (OOGO) en het opstellen van een gemeentelijk onderwijsachterstandenplan geschrapt. Deze is vervangen door het verplichte overleg tussen gemeenten en bevoegde gezagsorganen van de scholen over het voorkomen van segregatie, het bevorderen van integratie en het bestrijden van onderwijsachterstanden, waaronder de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar het basisonderwijs.

Conclusie: per saldo geen extra administratieve lasten voor gemeenten.