Advies voor meerjarenbegroting 2009-2010

De Regeling personele bekostiging PO 2009-2010 is nog niet formeel vastgesteld. Daarom is het nog niet mogelijk om een begroting te maken met de nieuwe bedragen. VOS/ABB adviseert daarom de begroting voor 2009-2010 op te stellen op grond van de thans bekende bedragen die nu definitief zijn vastgesteld voor 2008-2009. Lees verder

De beschikkingen voor 2009-2010 zullen naar verwachting pas in september aan de schoolbesturen worden toegestuurd. In die nieuwe bedragen zal de indexverhoging van 2008-2009 doorwerken en ook moeten daarin nog de effecten van de maatregelen uit het actieplan Leerkracht worden verwerkt. Dat betreft dan concreet de schaalinkorting per 1 januari 2010. De verwerking van de hogere pensioenpremies is voorlopig nog niet aan de orde (zie onze eerdere berichtgeving over de verhoging van de pensioenpremies).

Het betekent dat het maken van de begroting voor het komende schooljaar en de jaren daarna nog een lastige puzzel is. In elk geval is duidelijk dat de bijstelling van de index leidt tot een verhoging van de bedragen van de in april gepubliceerde bedragen. De premiebijstelling per 1 januari 2009 werkt voor het schooljaar 09-10 volledig door.

De verhoging met 1% die voor 08-09 gold betrof het effect van deze premieverhoging voor 7 maanden in plaats van 12. Gegeven de verlaging in april van bijna 0,3% en de te verwachten verhoging vanwege de premiewijzigingen kan ervan worden uitgegaan dat de bedragen die nu definitief voor 08-09 zijn vastgesteld tenminste de bedragen zullen zijn die voor 09-10 zullen gelden. De verhoging van de index als gevolg van het actieplan (inkorting schalen) zal allicht leiden tot nog wat verdere verhoging (raming ongeveer 0,5%), maar deze verhoging zal (gemiddeld) even hard weer opgaan aan de hogere uitgaven als gevolg van deze maatregelen.

Daarom is het advies om de begroting voor 09-10 op te stellen op grond van de thans bekende bedragen die nu definitief vastgesteld zijn voor 08-09.

De ‘Regeling personele bekostiging PO 2008-2009’ is door de staatssecretaris getekend op 27 juni. Deze Regeling vindt u als bijlage in de rechterkolom hiernaast.  

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen