Adviezen voor meer ouderbetrokkenheid

Scholen voor primair onderwijs moeten direct als ouders hun kind aanmelden, duidelijk maken wat van hen wordt verwacht wat betreft hun aandeel ten aanzien van opvoeding en onderwijs. Dat is een van de aanbevelingen in het rapport ‘Ouders, scholen en diversiteit’ van onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Lees verder

Het ITS deed onderzoek naar de ouderbetrokkenheid en -participatie op scholen met veel en weinig leerlingen van allochtone afkomst. Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de Programmacommissie Beleidsonderzoek Primair Onderwijs (BOPO) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het is volgens de onderzoekers van groot belang dat de school direct bij aanmelding van een kind aan de ouders duidelijk maakt wat er van hen wordt verwacht. Het is tevens belangrijk dat leraren en ouders zich voor elkaar openstellen, mede op het gebied van elkaars religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Het moet voor de school en de ouders eveneens duidelijk zijn dat onderwijs en opvoeding gezamenlijke taken zijn.

Ouders moeten ook meer worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de school. Daarmee kunnen ze hun verantwoordelijkheid voor de samenleving tot uitdrukking brengen. De school zou meer naar de ouders moeten luisteren: minder toespraak en meer inspraak. Ouders zouden nadrukkelijker moeten worden uitgenodigd om in het bestuur of de medezeggenschapsraad te gaan zitten. Deze en meer aanbevelingen staan in het integrale rapport, dat u als pdf-document in de rechterkolom kunt vinden.

Overigens noemen de onderzoekers van het ITS de bij VOS/ABB aangesloten openbare basisschool Den Velde in het gelijknamige Overijsselse plaatsje bij Zwartsluis ‘de hoogst scorende autochtone achterstandsschool’.  De ouderbetrokkenheid op deze school krijgt een rapportcijfer 8 en de ouderparticipatie een 9.

De openbare Zuidwalschool in Den Haag, die ook lid is van VOS/ABB, scoort hoog als ‘allochtone achterstandsschool’.  De ouderbetrokkenheid en -participatie krijgen daar beide een 8.

Bijlagen