Afkortingenlijst

In het onderwijs worden veel afkortingen gebruikt. Als wegwijzer in deze materie is onderstaande lijst opgesteld. In de loop van tijd zal deze lijst alleen maar groeien omdat met de regelmaat van de klok nieuwe afkortingen worden geïntroduceerd. Lees verder

AAW

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

AB

Algemeen Bestuur

AB

Ambulante begeleiding

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ABU

Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABW

Algemene bijstandswet

AC

Ambtenarencentrum

ACOP

Algemene Centrale van Overheidspersoneel

ACTB

Advies Commissie Toelating en Begeleiding

ADV

Arbeidsduurverkorting

ALV

Algemene Ledenvergadering

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

ANW

Algemene nabestaandenwet

Aob

Algemene Onderwijsbond

AOW

Algemene Ouderdomswet

APS

Algemeen Pedagogisch Studiecentrum

ARBO(wet)

Arbeidsomstandighedenwet 1998

ASV

Algemene School Verkenning

AVR

Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding

AVS

Algemene Vereniging van Schoolleiders

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWGB

Algemene wet gelijke behandeling

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenwet

AZC

Asielzoekerscentrum

BaO

Basisonderwijs

BAPO

Bevordering arbeidsparticipatie ouderen

BBWO

Besluit Bovenwettelijk Werkloosheidsregeling voor Onderwijspersoneel werkzaam in PO, VO en BVE

BGZ

Bedrijfsgezondheidszorg

BHV

Bedrijfshulpverlening

BOVO

Bestuurlijk Overleg bekostiging VO

BSO

Buitenschoolse opvang

BVE

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

BVE-raad

De landelijke brancheorganisatie van onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie

BW

Burgerlijk Wetboek

B&W

Burgemeester en wethouders

BWOO

Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel

BZA

Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekspersoneel

C&SCO

Conflicthantering en sociale competentie in het onderwijs

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBP

College Bescherming Persoonsgegevens

CCOOP

Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel

CD

Centrale Dienst

CEVO

Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven

CFA

Centraal financieel arrangement

CFI

Centrale Financiën Instellingen

CGB

Commissie Gelijke Behandeling

CITO

(Instituut) Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

Ckv

Culturele en kunstzinnige vorming

CMHF

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij de Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CPE

Centraal praktisch examen

CPS

Christelijk Pedagogisch Studiecentrum

CSE

Centraal schriftelijk examen

CSPE

Centraal schriftelijk én praktisch examen

CUMI-leerlingen

Leerlingen uit culturele minderheden

CV

Curriculum Vitae

CvB

Commissie van Begeleiding

CvB

College van Bestuur

CvI

Commissie voor de Indicatiestelling

CvO

Commissie van Onderzoek

CWI

Centrale organisatie werk en inkomen

DAD

Departementale Auditdienst

DGO

Decentraal Georganiseerd Overleg

DIA

Digitale Instroom Aanvraag

DT

Deeltijd

EFJ

Elektronisch Financieel Jaarverslag

EG-verklaring

Europese Gemeenschap-verklaring

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESM

Ernstige Spraak- en Taalmoeilijkheden

ETC

Eigen Taal en Cultuur

FBS

Formatiebudgetsysteem

Foa

Functieongeschiktheidsadvies

Fp

Formatieplaats

FPU

Flexibel pensioen en uittreding

FRE

Formatierekeneenheden

FTE

Full-Time Equivalent

FUWA

Functiewaardering

Fuwasys

Functiewaarderingssysteem

GEFIS

Geïntegreerd Financieel Informatiesysteem

GPL

Gemiddelde personeelslasten

GOA

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

GOW

Gefis op ’t WEB

GS

Gedeputeerde Staten

GW

Grondwet

HAVO

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

HBO

Hoger beroepsonderwijs

HBO-raad

De belangen- en werkgeversvereniging van de bekostigde hoge scholen in Nederland

HOS

Herziening Onderwijssalarisstructuur

HP

Handelingsplan

IB

Interne begeleiding

IBG

Informatie Beheer Groep

IcDW

Informatiecentrum Diploma Waardering

ICO

Informatiecentrum onderwijs

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

I/D-banen

Instroom/Doorstroombanen

IGO

Georganiseerd Overleg op Instellingsniveau

IHP

Integraal Huisvestingsplan

IiP

Investors-in-People

ILT

Integrale leerlingentelling

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOS

Instituut voor de Ontwikkeling van Schoolkinderopvang

IP

Invaliditeitspensioen

IPB

Integraal Personeelsbeleid

ISOVSO

Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

ISP

Internet Service Provider

Isp

Intrasectoraal programma

KB

Koninklijk Besluit

KCE

Kwaliteitscentrum Examinering

KDC

Kinderdagcentra

KMO

KeurMerk Onderwijs

KVBO

Bond Katholiek Beroeps- en Voortgezet Onderwijs

LAO

Lesgeven anders organiseren

LBR

Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

LCTI

Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling

LG

Lichamelijk Gehandicapt

LVGS

Landelijk Verband Gereformeerde Schoolverenigingen

LGC

Landelijke Geschillen Commissie

Lgf

Leerlinggebonden financiering

Lifo

Last in first out

LIO

Leraren-in-opleiding

LKC

Landelijke Klachten Commissie

LKPS

Landelijk Platform Kleurrijke Scholen

LO

Lichamelijke opvoeding

Lto

Lager technisch onderwijs

LWOO

Leerweg ondersteunend onderwijs

LZ

Langdurig ziek

MAVO

Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MEV

Macro Economische Verkenningen

MG

Meervoudig gehandicapt

MI

Materiële instandhouding

NBBU

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

NGLOB

Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs

NKO

Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders

NLO

Nieuwe Lerarenopleidingen

NP

Nabestaandenpensioen

NPCS

Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad

NSO

Naschoolse opvang

NT2

Nederlands als Tweede Taal

OAC

Onderzoeks- en adviescentrum

OALT

Onderwijs in allochtone levende talen

OBD

Onderwijsbegeleidingsdienst

OCenW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OET

Onderwijs in eigen taal

OiC

Onderwijs in Cijfers

OP

Onderwijzend personeel

OP

Ouderdomspensioen

OPDC

Orthopedagogisch en didactisch centrum

O.O.G.O.

Op overeenstemming gericht overleg

OOP

Onderwijsondersteunend personeel

OOW

Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

OVB

Onderwijsvoorrangsbeleid

OVH

Overzicht Vermeerdering Huisvesting

OWVO

Overgangswet wet op het voortgezet onderwijs

PAB

Preventieve ambulante begeleiding

PAGO

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

p.d.

Pedagogisch diploma

Pemba

Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Pf

Stichting Participatiefonds voor het onderwijs

PGN

Persoonsgebonden nummer

PI

Pedologisch Instituut

PITON

Programma voor Internationaler Talen Onderwijs in Nederland

PLATO+

Promotie Lerarenmobiliteit, Arbeidservaring en Training in het onderwijs+

PLUVO

Programma voor Leerlingenuitwisseling in het Voortgezet Onderwijs

PO

Primair onderwijs

POK

Praktijkovereenkomst

POP

Persoonlijk ontwikkelingsplan

PRO

Praktijkonderwijs

PVE

Programma Van Eisen

RAB

Rugzak ambulante begeleiding

RDA

Regionaal directeur arbeidsvoorziening

RBM

Ruimtebehoefte model

RDDF

Risicodragend deel van de formatie

REA

(Wet) Reïntegratie arbeidsgehandicapten

REC

Regionaal Expertise Centrum

RI&E

Risico-inventarisatie en Evaluatie

RMC

Regionale meld- en coördinatiefunctie

ROC

Regionale opleidingscentra

ROP

Raad voor het Overheidspersoneel

RST

Regionaal schooltoezicht

RT

Remedial Teaching

Rpbo

Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel

RVC

Regionale Verwijzingscommissie

RvS

Raad van State

SBD

Schoolbegeleidingsdienst

SBL

Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren

SBO

Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

SBO

Speciale school voor basisonderwijs

SCO

Samenwerkende centrales van overheidspersoneel

SCOP

Sectorcommissie Onderwijspersoneel

SCOW

Sectorcommissie onderwijs en wetenschappen

SEO

Stichting voor Economisch Onderzoek

SGO

Schoolgezondheidsonderzoek

SH

Slechthorend

SIR

Subsidie Individuele Reïntegratie

SO

Speciaal onderwijs

Sofi-nummer

Sociaal-fiscaalnummer

Stb

Staatsblad

SUWI

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

SVO

Speciaal Voortgezet Onderwijs

SVUO

Subsidie ter voorkoming van uitval van onderwijspersoneel

SWV

Samenwerkingsverband

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAB

Terugplaatsings ambulante begeleiding

TOM

Teamonderwijs op maat

TTO

Tweetalig onderwijs

UFO

Uitvoering Fonds Overheid

UWV USZO

Uitvoering Werknemersverzekeringen Uitvoeringinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs

VAO

Verzuim Audit Onderwijs

VBA

Verplichte bestuursaanstelling

VBKO

Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs

VBO

Voorbereidend beroepsonderwijs

VBPCO

Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (Besturenraad)

VBS

Vereniging Bijzondere Scholen

VMBO

Voorbereidend middelbaar Beroepsonderwijs

Vf

Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs

VGS

Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet onderwijs

VOA

Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren

VOA

Voorbereidende- en ondersteunende activiteiten

VOO

Vereniging voor openbaar onderwijs

VOS/ABB

Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen

VSNU

De vereniging van universiteiten

VSO

Verenigde Sectorwerkgevers Overheid

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs

VSWO

Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties Onderwijs

VTO

Versterkt talenonderwijs

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VVO

Vereniging voor management in het voortgezet onderwijs

VVTO

Vroeg vreemde taalonderwijs

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WAGW

Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers

WAZ

Wet Arbeid en Zorg

WBK

Wet Basisvoorziening Kinderopvang

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WBP

Wet Bescherming Persoonsgegevens

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

WEC

Wet op de expertisecentra

Wet REA

Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten

Wet BIO

Wet Beroepen in het Onderwijs

Wet SAMEN

Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden

WGO

Werkgeversoverleg

WIO

Wijs in Onderwijs

WIW

Wet inschakeling Werkzoekenden

WJZ

Wet op de Jeugdzorg

WMO

Wet Medezeggenschap Onderwijs

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WON

Wet op het onderwijsnummer

WOR

Wet op de ondernemingsraden

WOSO

Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs

WOT

Wet Onderwijs Toezicht

WPO

Wet op het Primair Onderwijs

WSNS

Weer Samen Naar School

Wtf

Werktijdfactor

WTOS

Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten

WTZ

Wet terugdringing ziekteverzuim

WVO

Wet op het voortgezet Onderwijs

WVO

Werkgeversverbond Voortgezet Onderwijs

WVP

Wet Verbetering Poortwachter

WW

Werkloosheidswet

WWOW

Wet Werkgeversbijdrage Werkloosheidslasten Oudere Werknemers

ZKOO

Besluit tegemoetkoming ziektekosten in inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel

ZMLK

Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

ZMOK

Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen

ZOM

Zorg op Maat

ZWB

Zelfstandig wachtgeldbeleid