Akkoord over personele gevolgen passend onderwijs

Het ministerie van OCW, de vakcentrales en de sectorraden PO-Raad en VO-raad hebben een principeakkoord bereikt over de opvang van de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs. Lees verder

Het doel van de overeenkomst is om zo veel mogelijk expertise voor het onderwijs te behouden. De overeenkomst heeft gevolgen voor de beleidsvrijheid van samenwerkingsverbanden, maar de gedachte is dat de afspraken leiden tot betere benutting van talent en expertise.

Met de invoering van passend onderwijs worden de huidige samenwerkingsverbanden opgeheven en vindt een verschuiving plaats van de middelen van het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) naar de nieuwe samenwerkingsverbanden. Hierdoor dreigt een verlies van werkgelegenheid voor een aantal groepen personeel:

  • ambulant begeleiders (ab’ers) in dienst van (V)SO cluster 3 en 4;
  • personeel in dienst van regionale expertisecentra (REC’s);
  • personeel in dienst van de huidige samenwerkingsverbanden of centrale diensten;
  • personeel dat wordt gefinancierd uit lgf-middelen in het regulier onderwijs;
  • personeel dat mogelijk zijn baan verliest als gevolg van de verevening.

De grootste verandering ten opzichte van eerdere afspraken is dat de betrokken schoolbesturen in het samenwerkingsverband de gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgen om verlies van expertise en werkgelegenheid te voorkomen. Ook nieuw is dat ze in het ondersteuningsplan dienen vast te leggen hoe ze dit gaan realiseren.

Van de betrokken werknemers wordt verwacht dat zij zich actief inzetten om aan het werk te blijven. Zij worden verplicht zich indien nodig bij of om te scholen en passend werk te accepteren. De werkgevers moeten hun daarvoor de mogelijkheid bieden. 

De overeenkomst maakt verschillende oplossingen mogelijk:

  • personeel blijft in dienst van schoolbesturen (V)SO onder voorwaarde dat het regulier onderwijs een meerjarige herbestedingsverplichting aangaat met het (V)SO;
  • personeel komt in dienst van het nieuwe samenwerkingsverband;
  • personeel komt/blijft in dienst van het regulier onderwijs;
  • een combinatie van bovenstaande drie mogelijkheden.

Voor personeel dat geen plek vindt binnen een nieuw samenwerkingsverband, blijft de huidige werkgever verantwoordelijk.

In de rechterkolom kunt u de tripartiete overeenkomst en bijlagen downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen