Alarmerende situatie door oplopende tekorten

De VO-raad heeft in Nieuwsuur opnieuw gewaarschuwd voor de oplopende financiële tekorten in het voortgezet onderwijs. De PO-Raad signaleert hetzelfde probleem in het primair onderwijs.

De algemene trend in het onderwijs is al jaren dat de kosten blijven stijgen en dat de overheid de scholen daar onvoldoende voor compenseert. Volgens de VO-raad heeft ongeveer 60 procent van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs (ruim 700 scholen) financiële problemen. De sectororganisatie verwacht dat dit aandeel op korte termijn verder oploopt naar 75 procent. Sommige scholen staan al op de rand van faillissement.

De afgelopen jaren teerde het voortgezet onderwijs flink in op eigen vermogen. De financiële buffer van de sector zou rond de 400 miljoen euro moeten liggen, maar scholen staan nu voor 23 miljoen euro in de min. Vice-voorzitter Hein van Asseldonk van de VO-raad benadrukt dat er geen ruimte meer is om tegenvallers op te vangen of om te investeren. ‘Scholen moeten heel scherp aan de wind zeilen om geen euro meer uit te geven dan strikt nodig is’, aldus Van Asseldonk.

Ook schoolbesturen in het primair onderwijs hebben te maken met financiële problemen en oplopende tekorten. De PO-Raad ziet net als de VO-raad oplopende kosten, bijvoorbeeld stijgende werkgeverslasten, waar geen adequate bekostiging tegenover staat. Daarnaast trekken bezuinigingen en dalende leerlingenaantallen als gevolg van demografische krimp een steeds grotere wissel op de begroting van scholen.

De Algemene Rekenkamer constateerde onlangs dat de ambities van de overheid te hoog zijn en dat scholen niet voldoende geld hebben om die ambities waar te maken. Het tekort aan geld staat onder meer een goede invoering van passend onderwijs in de weg, aldus de Rekenkamer.