Alle scholen openbaar

Met zijn pleidooi in Trouw voor bijzonder onderwijs, pleit de Amsterdamse godsdienstpedagoog Siebren Miedema er in feite voor alle scholen openbaar te maken. Lees verder

In zijn pleidooi in Trouw, dat in het teken staat van zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit, stelt hij terecht dat levensbeschouwelijk onderwijs onmisbaar is om helderheid te krijgen over de positie van religies in het publieke domein. Hij benadrukt dat kinderen zo vroeg mogelijk moeten leren dat er verschillende geloven en opvattingen zijn en dat ‘de ander geen bedreigde diersoort is, maar een mens zoals jij en ik’.

Het is mooi dat Miedema naadloos aansluit op de kernwaarden van het openbaar onderwijs, zoals VOS/ABB die met de leden heeft opgesteld. Hij stelt namelijk dat kinderen hun eigen standpunten kunnen ontwikkelen als ze in staat worden gesteld hun eigen identiteit op te bouwen. ‘In een multireligieuze samenleving is dat essentieel’, aldus Miedema.

Vreemd is echter dat hij dit in zijn pleidooi verbindt aan het ideaal om van alle scholen bijzondere scholen te maken. Het zou logischer van hem zijn geweest als hij voor openbaar onderwijs had gepleit, omdat openbare scholen immers bij uitstek op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en aandacht voor levensbeschouwing en religieuze diversiteit leerlingen de gelegenheid bieden hun eigen identiteit op te bouwen.

Misschien moet ik het pleidooi van Miedema zo lezen dat hij pleit voor afschaffing van de verschillende zuilen. Dat zou aansluiten bij de gedachte dat er op den duur geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke, islamitische en ga zo maar door scholen zijn, maar alleen nog maar ‘scholen’. Het lijkt erop dat Miedema dat bedoelt, want in Trouw benadrukt hij dat het duale stelsel op grond van grondwetsartikel 23 achterhaald is.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Trouw heeft dit commentaar in enigszins aangepaste vorm en mede-ondertekend door directeur Bert-Jan Kollmer van de Vereniging Openbaar Onderwijs opgenomen in de editie van 20 december 2012. Zie rechterkolom.

Bijlagen