Als veel leraren staken, mag de school dicht

Uit antwoorden van minister Marja van Bijsterveldt van OCW op Kamervragen blijkt dat het niet verboden is een school te sluiten als er op stakingsdag (bijna) geen leraren zijn die werken. Lees verder

VVD-Kamerlid Ton Elias verzet zich altijd tegen elke vorm van protest tegen het onderwijsbeleid van het bezuinigende kabinet-Rutte. Om zijn afkeuring nogmaals nadrukkelijk te laten blijken en als reactie op de recente stakingen in het onderwijs had hij minister Van Bijsterveldt een reeks vragen gesteld.

Een van de vragen ging over berichten dat een aantal scholen had besloten om op 6 maart, toen er in Amsterdam massaal werd gestaakt tegen de VVD/CDA-bezuiniging op passend onderwijs, de deuren gesloten te houden. De minister antwoordt dat staken in het onderwijs een recht is van werknemers. Als er werkwillige personeelsleden zijn, moet voor hen 'een maatwerkoplossing' worden gezocht. In het antwoord staat niet dat het gesloten houden van de school verboden is.

School zorgt voor opvang, ouders betalen
De minister benadrukt dat als wordt besloten de school tijdens een staking gesloten te houden, het bevoegd gezag hierover goed moet overleggen met de medezeggenschapsraad. Ook moeten de ouders tijdig geïnformeerd worden.

Als ouders van leerlingen in het primair onderwijs geen mogelijkheid hebben om hun kinderen thuis op te vangen, moet de school voor opvang zorgen. De eventuele extra kosten die dat met zich meebrengt, zijn volgens de minister niet voor de school, maar voor de ouders. In het voortgezet onderwijs zouden scholen tijdens een staking, als daar behoefte aan is, een noodrooster moeten hebben.

Doorbetalen stakers: OCW gaat daar niet over
Elias was ook kritisch over berichten als zouden er scholen zijn geweest die stakende leraren doorbetaalden. De minister laat weten dat zij hier niet over gaat. De geëigende weg is volgens haar dat stakers uit de stakingskas van de vakbonden worden betaald, maar zij kan het niet verbieden als scholen stakende leraren doorbetalen. Dat is volgens haar een kwestie tussen werkgevers en werknemers, waar OCW geen invloed op heeft.

Over het eventueel inhalen van onderwijsuren die tijdens een staking verloren gaan, meldt de minister dat scholen aan de wettelijke minimale onderwijstijd moeten voldoen en dat de Inspectie van het Onderwijs daarop toeziet.

Klik hier voor de antwoorden van de minister.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl