Ambitieuze plannen, maar weinig geld

De onderwijsbegroting voor 2008 staat vol met ambities, maar er wordt veel te weinig geld uitgetrokken om die te realiseren. Dat blijkt uit een eerste analyse waarin beleidsmedewerkers van VOS/ABB ingaan op een aantal opvallende zaken uit de begroting. Lees verder

Opmerkelijk is dat er in de beleidsagenda staat dat het advies van de tijdelijke Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan wordt gedeeld, maar dat er voor het tegengaan van het lerarentekort slechts maximaal 240 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. In het advies van Rinnooy Kan staat dat daar 1,1 miljard euro voor nodig is. Er ontbreekt op dit punt op de onderwijsbegroting dus 860 miljoen euro, benadrukt senior beleidsmedewerker Frans Smidt.

Hij vraagt zich af waar dit geld vandaan moet komen. Minister Ronald Plasterk van OCW gaf bij de presentatie van het rapport-Rinnooy Kan al aan dat de begroting ‘met de inkt nog maar net droog’ waarschijnlijk zal moeten worden ‘herschikt’. Dit mag niet betekenen dat er voor het tegengaan van de lerarentekorten geld bij andere posten wordt weggehaald. Er zal geld bij moeten, benadrukt Smidt.

Rekenen en taal
Het is minstens zo opmerkelijk dat er in de begroting slechts 1,5 miljoen euro is uitgetrokken voor de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig taal- en rekenonderwijs, zegt senior beleidsmedewerker Henk Keesenberg. Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW gaf onlangs aan dat taal en rekenen speerpunt van haar beleid zijn.

Met 1,5 miljoen euro zal het haar volgens Keesenberg nooit lukken om de kwaliteitsdoelstellingen te halen. ´De structurele bijdrage van 1,5 miljoen euro komt neer op slechts enkele euro’s per leerling´, aldus Keesenberg.

Passend onderwijs
Voor passend onderwijs wordt, ook volgens Keesenberg, ‘bedroevend weinig’ uitgetrokken. In de OCW-begroting is sprake van 20 miljoen euro voor het primair onderwijs en 990.000 euro voor het voortgezet onderwijs, terwijl er alleen al voor het opbouwen van een goede infrastructuur minstens 60 miljoen euro nodig is.

Eerder gaf VOS/ABB dat er voor passend onderwijs 1 miljard euro nodig is. Het is volgens Keesenberg de vraag of het met het bedrag van 20 miljoen euro in de begroting 2008 nog wel zin heeft om hierover verder te praten. Hij verbaast zich er ook over dat het kabinet het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs bevriest op het niveau van 1 oktober 2007.

VVE en Londo
Senior beleidsmedewerker Gertjan van Midden merkt op dat een deel van het extra geld dat in de OCW-begroting voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) is gereserveerd, een ‘sigaar uit eigen doos’ is. Het budget dat OCW als extra presenteert, is volgens Van Midden voor een deel al bestaand geld uit het Gemeentefonds.

Ook merkt hij samen met senior beleidsmedewerker Bé Keizer op dat er op het gebied van de materiële instandhouding van scholen (Londo) niets verandert. In de begroting staat aangegeven dat deze bekostiging één keer in de vijf jaar wordt geëvalueerd, en dat de eerstvolgende evaluatie in 2011 is.

Conclusie
VOS/ABB concludeert op basis van de eerste analyse dat de OCW-begroting 2008 veel ambities bevat, maar dat het kabinet voor de realisering van die ambities veel te weinig geld beschikbaar stelt. In de rechterkolom staat een persbericht dat de gezamenlijke management- en besturenorganisaties naar aanleiding van Prinsjesdag hebben opgesteld. U vindt daar ook een commentaar van manager Verenigingszaken Joop Vlaanderen van VOS/ABB.

Klik hier voor de begroting van OCW.

Klik hier voor berichtgeving van OCW over de begroting.