Amsterdam laat keuze voor school puur aan ouders

Ouders in Amsterdam zijn helemaal vrij zelf een school te kiezen, ook als die niet in hun eigen wijk is. Dit staat in het nieuwe Amsterdamse coalitieakkoord van D66, SP en VVD.

In het akkoord staat dat de Amsterdamse schoolbesturen voor de uitdaging staan te werken aan gemengde scholen, maar wat in het akkoord voorop staat is dat de ouders de vrijheid hebben de beste keuze voor hun kind te maken.

Die keuze is niet beperkt ‘tot scholen in de buurt van hun woonadres’. Dit geldt zowel voor het regulier als het speciaal onderwijs. Wel blijft het centrale inschrijfmoment bestaan ‘om te zorgen voor een optimale verdeling van keuzes en transparante toelatingscriteria’.

De ‘ongedeelde stad’ is voor de coalitiepartners een streven. Voor de scholen betekent dit dat die een mix zouden moeten zijn van kinderen met verschillende achtergronden. ‘Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de scholen om dat te verbeteren’, zo staat in het akkoord.

Het college van B&W legt wat dit betreft extra verantwoordelijkheid bij ‘scholen met overwegend kansrijke kinderen’.

Kwaliteit
In het coalitieakkoord staat ook dat Amsterdam stopt met het hanteren van eigen kwaliteitsnormen, zoals het afrekenen op Cito-scores. ‘We sluiten aan bij transparante kwaliteitscriteria zoals gepubliceerd door de inspectie en in Vensters voor Verantwoording.’

Amsterdam stopt met deelname aan een kwaliteitsbureau dat extra verantwoording vraagt van scholen. Er komt een nieuw plan scholen die het goed doen meer vertrouwen te geven zwakke scholen extra hulp en aandacht.

Om de kwaliteit van het personeel te verbeteren komt er een eigen Amsterdamse lerarenbeurs. Die is bedoeld voor bijscholing, die onder meer gericht is op het omgaan met taalachterstanden bij leerlingen en op passend onderwijs.

Ook krijgen leraren in Amsterdam de mogelijkheid om extra bevoegdheden te halen, waardoor ze breder inzetbaar zijn.

Binnenklimaat
Het coalitieakkoord gaat tevens over betere onderwijshuisvesting. Zo moet op veel scholen het binnenklimaat worden verbeterd. Er wordt ook ingezet op meer mogelijkheden om schoolgebouwen geschikt te maken voor brede scholen.

‘De afgelopen jaren is te vaak geld voor betere scholen op de plank blijven liggen, terwijl juist in crisistijd geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van schoolgebouwen’, zo staat in het Amsterdamse coalitieakkoord.