Amsterdam laat onderwijsassistenten bijscholen

De Amsterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs hebben alle onderwijsassistenten laten toetsen op hun Nederlandse taalvaardigheid. Uit de resultaten blijkt dat ruim de helft moet worden bijgeschoold. Met name voor begrijpend lezen scoren de Amsterdamse onderwijsassistenten onder de maat. Lees verder

Onderwijsassistenten ondersteunen de leraar in de klas. In de vroegschool (de eerste twee groepen van het basisonderwijs) ligt daarbij het accent op extra taalactiviteiten met kinderen. Scholen stellen daarom steeds hogere eisen aan de taalvaardigheid van hun onderwijsassistenten.

In de eerste toetsronde zijn in Amsterdam in totaal 164 onderwijsassistenten getoetst op één of meerdere onderdelen.
De uitslag van deze toetsronde is als volgt:

  • 87,02 % is geslaagd voor het onderdeel spreken;
  • 77,94 % is geslaagd voor het onderdeel schrijven;
  • 42,03 % is geslaagd voor het onderdeel begrijpend lezen;

Voor onderwijsassistenten die één of meerdere toetsonderdelen niet voldoende hebben gemaakt, organiseren de schoolbesturen in samenwerking met de gemeente aanvullende scholing. Doel is dat alle onderwijsassistenten die op vroegscholen werken per 2013 op het vereiste niveau zitten. Uit een vergelijkbaar traject onder peuterspeelzaalleidsters in de voorschool is gebleken dat dit mogelijk is.

Als scholen in 2013 niet aan de afgesproken normen voldoen, zullen de schoolbesturen en de gemeente in het kader van de kwaliteitsverbetering daaraan de noodzakelijke consequenties verbinden, zo zeggen zij in een persbericht van de koepelorganisatie van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs (BBO).
De taalnorm is in overleg met de gemeente, de schoolbesturen en de Universiteit van Amsterdam vastgesteld en sluit aan bij de nieuwe exameneisen in het MBO die worden ingevoerd per 2013-2014. Dit betekent dat de onderwijsassistenten getoetst zijn boven hun oorspronkelijke opleidingsniveau.

Een aanzienlijk deel van de onderwijsassistenten heeft nog niet deel kunnen nemen aan de toets. Voor hen wordt een tweede toetsronde gepland in november 2011.

Wet OKE
De actie van de Amsterdamse schoolbesturen vloeit voort uit de nieuwe Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE), die op 1 augustus 2010 in werking is getreden. Daarin staat aan welke eisen de voorschoolse educatie in Nederland moet voldoen. Gemeente en schoolbesturen zijn verplicht afspraken te maken over de doorgaande leerlijn van voor- naar vroegschool en de resultaten. De gemeente Amsterdam heeft in het Kwaliteitskader Voor- en Vroegschoolse educatie Amsterdam 2010-2014 nog enkele aanvullende eisen gesteld, waaronder de
taalnorm.