Arbo-VO over veilig gebruik van gevaarlijke stoffen

Arbo-VO heeft alle directies, arbocoördinatoren en docenten natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs per brief geïnformeerd over veilig gebruik van gevaarlijke stoffen. Lees verder

Aanleiding voor de brief van Arbo-VO zijn twee recente incidenten met picrinezuur op vo-scholen in Leiden en Apeldoorn. In de brief reikt Arbo-VO scholen duidelijke handvatten aan om explosiegevaar te voorkomen.

Op korte termijn, naar verwachting nog dit najaar, worden ook de normen voor het omgaan met gevaarlijke stoffen en de opslag ervan in de Arbocatalogus-VO aangescherpt. Daarbij wordt ingegaan op het verantwoord opslaan en verwijderen van gevaarlijke stoffen en wordt er speciale aandacht besteed aan (in de school ongebruikelijke) stoffen zoals picrinezuur en kwik.

Klik hier
voor de brief aan de directies;

Klik hier voor de brief aan docenten natuurwetenschappen en arbocoördinatoren.