Asbest: drie basisscholen in Hulst dicht

In de Zeeuws-Vlaamse gemeente Hulst zijn uit voorzorg drie basisscholen gesloten, omdat er asbestvezels zijn gevonden. Lees verder

Het gaat om de basisschool Moerschans van de Stichting Katholiek Onderwijs Hulst en de basisscholen De Oostvogel in Lamswaarde en Sint-Jozef in Nieuw-Namen, beide van de bij VOS/ABB aangesloten Scholengroep LeerTij.

De scholen zijn preventief gesloten, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat er in convectorputten van de centrale verwarming asbestvezels aanwezig zijn. Om te bepalen of en zo ja in welke mate de kankerverwekkende vezels zijn verspreid, is het nodig om ter plaatse luchtmetingen te doen en vervolgens aan de hand van laboratoriumonderzoek vast te stellen of sprake is van asbestverspreiding. 

De leerlingen hebben tot en met maandag 17 december vrij. De ouders wordt gevraagd zelf opvang te regelen. Als dat niet lukt, kunnen kinderen tijdens de lestijden terecht op noodopvanglocaties.

Mocht uit het asbestonderzoek blijken dat het niet verantwoord is om de schoolgebouwen nog te gebruiken, dan is langere sluiting van de scholen mogelijk aan de orde. Op dat moment zal moeten worden gezocht naar vervangende onderwijshuisvesting.