Auditrapport over leerlingentellingen

Op verzoek van de directie Primair Onderwijs van OCW controleert de auditdienst van het ministerie jaarlijks de leerlingenaantallen van een aantal po-scholen. Doel is na te gaan of de opgegeven leerlingenaantallen en wegingsfactoren correct zijn. Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van de leerlingenadministratie. Dit keer betrof het de peildatum 1 oktober 2005. Lees verder

Uit het onderzoek is gebleken dat bij 0,49% van de gevallen sprake is van

rechtmatigheidsfouten voor een totaalbedrag van 38 miljoen euro. In de meeste gevallen is sprake van verkeerde wegingen, het meetellen van leerlingen die niet daadwerkelijk aanwezig waren of leerlingen met meer dan 50% ongeoorloofd verzuim.

Ten aanzien van de kwaliteit van de administratie is gebleken dat scholen vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke bewaartermijnen van de gegevens. Leerlinggegevens dienen tot minimaal vijf jaar na uitschrijving te worden bewaard. Ook weten veel scholen niet dat leerlingen met meer dan 50% ongeoorloofd verzuim niet meetellen.

Niet-verplichte velden

Een ander probleem blijkt de automatische weging die een veelgebruikt systeem voor de leerlingadministratie toepast.. Het controleren van de weging  door scholen gebeurt niet altijd. Het totale aantal leerlingen klopt dan wel, maar in de wegingscategorieën komen dan fouten voor. Dit heeft vooral te maken met de invulling van de zogenoemde niet-verplichte velden.

Het ministerie zal in de komende tijd meer voorlichting geven over dit onderwerp. Ook wil OCW het toezicht op de leerlingenadministraties en –tellingen verder te verscherpen. Als scholen de regelgeving op dit punt niet naleven, kan dat uiteindelijk bekostigingsconsequenties hebben. 

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl