Personele kosten 2009 (d)

Om de personele kosten onder lumpsum goed te ramen moeten de tabellen, toelagen, premies e.d. steeds goed worden bijgehouden. Daarom is het bestaande instrument aangepast aan de gegevens die gelden vanaf augustus 2009. Dat betreft de premieaanpassingen per 1 juli (ABP) en die van het Vervangingsfonds.

Met dit instrument kunnen de werkgeverslasten van een werknemer worden geraamd, de kosten van betaald ouderschapsverlof, van functiedifferentiatie en van extra periodieken. Bij functiedifferentiatie kan ook het effect van de functiemix voor een individuele leerkracht worden geraamd.

Bij betaald ouderschapsverlof en bij extra periodieken is het ook mogelijk een raming te maken van de kosten voor het gehele personeelsbestand van een bestuur.

Het instrument is als ‘Personele kosten 2009 vs d.xls’ te downloaden vanuit de rechterkolom hiernaast.
Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen

Budget Personeelsbeleid 09-10 (a)

De laatste gegevens van de bekostiging zoals die in april 2009 zijn gepubliceerd, zijn hierin verwerkt.  

De toekenningen voor het budget PB worden hiermee berekend voor het schooljaar 2009−2010 voor alle schoolsoorten van het PO op basis van de teldatum 1 oktober 2008.  U kunt het als ‘budget personeelsbeleid 09-10 vs a.xls’ downloaden onder Bijlage(n) in de rechterkolom.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bestanden’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen

Groeiregeling basisschool 2009-2010 (b)

Het instrument werkt met de GPL (gemiddelde personeelslast) zoals die momenteel geldt (conform regeling bekostiging personeel PO van april 2009).

In de rechterkolom hiernaast kunt u het instrument ‘Groeiregeling bas 09-10 vs b.xls downloaden. 

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen

Fusie Basisscholen 2009 (vs c)

De berekening is gebaseerd op fusies per 1 augustus 2009. Wanneer geen wijzigingen in de formatieregeling of in de fusieregeling zelf plaatsvinden, geldt de regeling eveneens voor de jaren erna.

De gehanteerde bedragen zijn nu gebaseerd op de gegevens van april 2009 voor 09-10. Gekozen is voor de mogelijkheid van fusies tussen maximaal drie scholen waaruit één school resteert. Daarbij is de mogelijkheid aanwezig dat één van de bij de fusie betrokken scholen bestaat uit een hoofd- en nevenvestiging, school C.

Ook is de mogelijkheid aanwezig dat de gefuseerde school gaat bestaan uit een school met een hoofd- en een nevenvestiging.

Informatie: Bé Keiezer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen

Personele kosten 2009 (d)

Het instrument waarmee de personele kosten van een werknemer kan worden berekend is nu weer beschikbaar op basis van de situatie zoals die per 1 oktober 2009 van toepassing is. De salarisschalen zijn per 1 oktober 2009 verhoogd met de salarismaatregel van 3% en de tabellen zijn daarop aangepast.

Met het instrument kunt u voor een werknemer globaal de loonkosten berekenen met de werkgeverslasten. We pretenderen niet dat dit instrument nauwkeurig de salarislasten berekend, daarvoor blijft de salarisadministratie nodig. Maar het geeft wel een raming van de kosten waarmee gewerkt kan worden, onder andere met het oog op de raming van de meerjarenbegroting.
Daarbij worden in aparte werkbladen nog relevante doorrekeningen gemaakt. Zo worden de effecten van betaald ouderschap berekend, waarbij het ook mogelijk is een raming te maken van de kosten op bestuursniveau (bij een bestuur van enige omvang). De kosten van toekenning van extra periodieken wordt eveneens in kaart gebracht op korte en langere termijn.
Ook de kosten van functiedifferentiatie op korte en langere termijn kunnen berekend worden en dat is met het oog op de raming van de kosten van de gefaseerde invoering van de functiemix een nuttige en noodzakelijke zaak.

Kortom, een handig instrument voor de bedrijfsvoering van uw school dat hiernaast in de linkerkolom is opgenomen: Personele kosten VO 2009 vs d.xls
(Downloaden uit de rechterkolom, rechtermuisknop: ‘Doel opslaan als’)

Nadere informatie:
Bé Keizer, tel.: 06-22939674 of e-mail: bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen

Meerjarenbegroting FPE SBO 2009 (e)

U kunt het instrument MJB FPE SBO 2009 vs e.xls downloaden onder artikel info.

Ook is het sommatiemodel FPE weer beschikbaar dat op eenvoudige wijze de kerngegevens van de scholen PO en van het eventueel aanwezige bestuurskantoor sommeert.

Dat sommatiemodel is ook in deze map opgenomen, evenals uitvoerige achtergrondinformatie: Meerjarenbegroting FPE-model.pdf.

Let op: Om bestanden uit de Toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen

Personele kosten 2009 (c)

Om de personele kosten onder lumpsum goed te ramen moeten de tabellen, toelagen, premies e.d. steeds goed worden bijgehouden. Daarom is het bestaande instrument aangepast aan de gegevens die gelden vanaf 1 januari 2009. Dat betreft de maatregelen uit het Convenant en nu ook de premieaanpassingen. Een eerdere opgave is gecorrigeerd in maart 2009 en verwerkt in deze versie.

Met dit instrument kunnen de werkgeverslasten van een werknemer worden geraamd, de kosten van betaald ouderschapsverlof, van functiedifferentiatie en van extra periodieken. Bij betaald ouderschapsverlof en bij extra periodieken is het ook mogelijk een raming te maken van de kosten voor het gehele personeelsbestand van een bestuur.

Het instrument is als ‘Personele kosten 2009 vs c.xls’ te downloaden onder Artikel Info.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen

Budget Personeelsbeleid 08-09 (d)

De laatste gegevens van de bekostiging zoals die in augustus 2008 zijn gepubliceerd, zijn hierin verwerkt.  

De toekenningen voor het budget PB worden hiermee berekend voor het schooljaar 2008−2009 voor alle schoolsoorten van het PO op basis van de teldatum 1 oktober 2007.  U kunt het als ‘budget personeelsbeleid 08-09 vs d.xls’ downloaden onder Bijlage(n) in de rechterkolom.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bestanden’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen

Fusie Basisscholen 2008 (vs c)

De berekening is gebaseerd op fusies per 1 augustus 2008. Wanneer geen wijzigingen in de formatieregeling of in de fusieregeling zelf plaatsvinden, geldt de regeling eveneens voor de jaren erna.

De gehanteerde bedragen zijn nu gebaseerd op de gegevens van augustus 2008 voor 08-09. Gekozen is voor de mogelijkheid van fusies tussen maximaal drie scholen waaruit één school resteert. Daarbij is de mogelijkheid aanwezig dat één van de bij de fusie betrokken scholen bestaat uit een hoofd- en nevenvestiging, school C.

Ook is de mogelijkheid aanwezig dat de gefuseerde school gaat bestaan uit een school met een hoofd- en een nevenvestiging.

Informatie: Bé Keiezer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen

Personele kosten 2008 (a)

Om de personele kosten onder lumpsum goed te ramen moeten de tabellen, toelagen, premies e.d. steeds goed worden bijgehouden. Daarom is het bestaande instrument aangepast aan de gegevens die thans voor de situatie vanaf 1 augustus 2008 gelden tot 1 januari 2009.

Met dit instrument kunnen de werkgeverslasten van een werknemer worden geraamd, de kosten van betaald ouderschapsverlof, van functiedifferentiatie en van extra periodieken. Bij betaald ouderschapsverlof en bij extra periodieken is het ook mogelijk een raming te maken van de kosten voor het gehele personeelsbestand van een bestuur.

Het instrument is als ‘Personele kosten 2008 vs a.xls’ te downloaden onder Artikel Info.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen

Reactie op problemen met declaraties Vf

ADP verwijt VOS/ABB daarin onzorgvuldig te zijn geweest in de berichtgeving. Dat verwijt achten we niet terecht. We hebben ons gebaseerd op de informatie zoals we die verkregen hebben als lid van het bestuur van het Vervangingsfonds. Het lijkt ons niet onzorgvuldig om er van uit te gaan dat een instantie als het Vervangingsfonds een objectieve schets geeft van de situatie zoals zij die ervaren.

Voor ons is en was het belangrijk om onze leden zo snel en adequaat mogelijk te informeren over de kans dat vervangingsdeclaraties per 1 september a.s. gestopt zouden kunnen worden. Want dat betekent voor een schoolbestuur een groot risico.

ADP is er van overtuigd dat de zogenaamde ‘ketentest’ van de complete verwerking van de declaraties succesvol zal verlopen. Wij zullen het Vervangingsfonds vragen ons daarvan ook op de hoogte te houden zodat we onze leden daarover adequaat kunnen informeren.

 Van de kant van het Vervangingsfonds hebben we recent bericht gekregen dat het met de aanleveringen van de nieuwe salarisverwerkers de goede kant opgaat. Dat is verheugend en zal er hopelijk voor zorgen dat alles per 1 september prima in orde is. Dan kunnen de declaraties tenminste verzilverd worden!

Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen

Het nieuwe Risicofonds

Indertijd is het Risicofonds opgericht door het bijzonder onderwijs om ook vervanging mogelijk te maken van personeel dat uit eigen middelen van het bestuur werd betaald.

Dat betrof indertijd slechts een klein deel van het totale personeelsbestand. Door de verplichte aansluiting van de besturen bij het Vf en het Pf bleef het lange tijd ook maar een gering bestand qua omvang. Het Risicofonds geeft een verzuimverzekering wat – kort gezegd – inhoudt dat bij ziekte de werkgever een vergoeding krijgt. Bij het Vervangingsfonds kan men de feitelijke loonkosten declareren die een werkgever voor een vervanger maakt. Dit laatste is veel bewerkelijker omdat dit vereist dat men alle gegevens van de kosten van de vervanger moet overleggen terwijl het ook om kosten moet gaan die onontkoombaar zijn. Het Risicofonds betaalt bij verzuim een vergoeding, los van de vraag hoe die vergoeding besteed wordt door de betreffende werkgever.

Verzekeringen
Na het beëindigen van de verplichte aansluiting van het VO werd het voor ieder bestuur in het VO een vrije zaak of en hoe men de vervanging van personeel wilde verzekeren. Men kon daarvoor ook bij het Risicofonds terecht. Daardoor werd een aanzienlijk hoger aantal verzekerden verkregen. Dat betekende ook dat de verplichtingen voor het Risicofonds zelf aanzienlijk toenamen.

Bovendien kwam daar sinds de invoering van de lumpsumbekostiging in het PO nog een uitbreiding bij: iedere nieuwe aanstelling/benoeming vanaf 5 juli 2006 is niet meer verplicht verzekerd bij het Vf, zodat ook die groep kon kiezen voor verzekeren bij het Risicofonds. Het bleek uit de gegevens van het Vervangingsfonds dat dit bestand al in het eerste jaar zo’n 10% van het totale bestand van het Vf omvatte, zodat die 10% kon kiezen uit de mogelijkheid:

– Niet verzekeren, eigen risicodrager worden;

– Verzekeren bij het Vf op basis van een vrijwillige verzekering met dezelfde vergoedingsregeling als de verplichte verzekering;

– Verzekeren bij het Risicofonds;

– Een andere verzekering nemen.

Driekwart van de 10% bleek te kiezen voor de vrijwillige verzekering van het Vf, ongetwijfeld ook door de relatief lage premie die daarvoor gold, maar die wel kostendekkend moest zijn. De 10% is inmiddels gestegen tot zo’n 20% en neemt nog toe tot 1 januari 2009, als de pilot begint. Dan stopt de mogelijkheid om nieuwe vrijwillige verzekeringen bij het Vf af te sluiten.

De maximaal 2,5% die in het eerste jaar kon ‘overlopen’ naar het Risicofonds betekende opnieuw een uitbreiding van het verzekerdenbestand bij dit fonds. Die 2,5% is ook verder gegroeid tot zo’n 5%. Nu de pilot vervangingsbekostiging met ingang van 1 januari 2009 hoogstwaarschijnlijk doorgaat, verandert de situatie opnieuw. Maximaal 20% van alle besturen in het PO kan deelnemen aan de pilot, maar deelname betekent tegelijkertijd dat verzekeren bij het Vf niet langer mogelijk is. Anders zou een bestuur al z’n personeel met de hoge premie van de verplichte verzekering direct opnieuw kunnen verzekeren tegen de lage premie van de vrijwillige verzekering!

Het betekent daardoor dat 20% van de besturen voor zijn personeel op zoek gaat naar een passende vorm van vervanging en de bekostiging daarvan. Men kan dan wederom kiezen voor de mogelijkheid eigen risicodrager te zijn, of een verzuimverzekering zoeken met de gewenste condities.

Gevolgen
Concreet betekent dit voor het Risicofonds dat de markt wederom zeer fors toeneemt met alle gevolgen van dien. De Nederlandse Bank ziet er op toe dat iedere erkende verzekeraar moet voldoen aan de wettelijke eisen die gelden, onder andere de garantie dat er voldoende vermogen is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Met een zo groot bestand als in de naaste toekomst te verwachten is, betekent dat voor het Risicofonds dat bij de verzekerden een fors bedrag moet worden opgehaald om voldoende kapitaalgarantie te kunnen waarmaken. Daarom is er voor gekozen om op zoek te gaan naar een kapitaalkrachtig bedrijf dat die garantie wel kan geven. Of in eigen woorden in de brief van 29 mei jl.: ‘Om die reden heeft het Risicofonds zich georiënteerd op een partner met een breder dienstenpakket en meer financiële armslag.’

In eenvoudiger bewoordingen betekent het simpelweg dat het Risicofonds aan zijn eigen succes ten onder is gegaan en de boel verkocht heeft aan een commerciële verzekeraar. Uiteraard wel met de garantie dat de bestaande verzekeringsovereenkomsten volledig intact zijn gebleven.

Uitkering
Het Risicofonds als zodanig blijft bestaan, al zijn de naam en doelstelling aangepast: Stichting ter bevordering van het funderend bijzonder onderwijs. Door de verkoop verkrijgt het Risicofonds middelen vrij van enige omvang (er zou sprake zijn van 12 miljoen) die uitgekeerd zullen worden aan de in het Risicofonds deelnemende besturen. Die krijgen daar nadere informatie over voor 1 oktober a.s.

Desgevraagd is bevestigd dat ook de deelnemende openbare besturen in deze uitkering zullen meedelen.

Voor de toekomstige pilotbesturen is van belang te weten dat dus het Risicofonds zoals dat er was, binnenkort niet meer zal bestaan. Op de website van het Risicofonds is op 2 juni jl. bekend gemaakt dat dit Achmea is geworden.

Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Nieuwe premies Vervangingsfonds

De oorzaak is een correctie op de declaraties voor verplicht respectievelijk vrijwillig verzekerden. De controle op de declaraties liet zien dat declaraties van vrijwillig verzekerden opgegeven waren als declaraties van verplicht verzekerden. Voor de werkgever maakt dat niet uit . De omvang van de declaratie is in beide gevallen in principe gelijk. Maar voor de bepaling van een dekkende premie voor enerzijds verplicht en anderzijds vrijwillig maakt het natuurlijk wel uit.

Er is dus flink wat declaratie ten laste van verplicht overgebracht naar vrijwillig. Het gevolg is dat achteraf blijkt dat de premie voor verplicht wat naar beneden kan terwijl die voor vrijwillig omhoog moet. Door de omvang van het bestand verplicht respectievelijk vrijwillig gaat de verplichte premie een klein beetje en de vrijwillige relatief fors omhoog.

Het heeft geleid tot het besluit in het bestuur van het Vervangingsfonds dat de premie voor de verplicht verzekerden omlaag gaat van 8,31% naar 7,98% terwijl de premie voor de vrijwillig verzekerden van 3,50% naar 4,70% gaat.

In schema ziet het er als volgt uit (met uitsplitsing premie regulier en premie voor gedecentraliseerd verlof):

Premieverloop (%) per

1-10-07

1-2-08

1-8-08

Premie regulier

6,86%

7,58%

7,25%

Premie decentraal (I-C)

0,73%

0,73%

0,73%

Totaal verplicht verzekerd

7,59%

8,31%

7,98%

 

 

 

 

Vrijwillig verzekerd

3,50%

3,50%

4,70%

Deze verschuiving van de declaraties verandert het totaal aan declaratie natuurlijk niet. Daarom gaat de totale premiedruk voor een gemiddeld bestuur ook niet omhoog. Een eventueel al gemaakte begroting voor 08-09 zal dus over het algemeen geen verandering hoeven te ondergaan.

Uiitgebreide achtergrondinformatie vindt u in het artikel in de rechterkolom hiernaast. 

Informatie: Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen

Stopzetting declaraties vervanging dreigt

Het gaat specifiek om de declaraties voor ziektevervanging van de nieuwe salarisverwerkers, die sinds 1 januari 2008 bij een groot aantal besturen gestart zijn. Ongeveer een kwart van de schoolbesturen in het primair onderwijs is op die datum overgestapt van Randstad (Caso) naar een ander salarisadministratiebureau (m.n. ADP en Raet).

De salarisbetaling op tijd is wel gelukt, maar het blijkt dat deze nieuwe salarisverwerkers problemen hebben met het op correcte wijze aanleveren van de juiste premie-, declaratie-, en verantwoordingsgegevens aan het Vervangingsfonds (en in mindere mate aan het Participatiefonds voor wat betreft de premieafdrachten).

Overigens beperken die problemen zich niet tot het Vervangingsfonds, ook in het verkeer van deze salarisverwerkers met bijvoorbeeld de belastingdienst en het Abp deden en doen zich knelpunten voor.

Gevolgen?

De gevolgen kunnen ernstig zijn. Als de declaratie van de kosten van vervanging niet tot betaling leidt, kan er een serieus financieel probleem ontstaan. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor een tijdige salarisbetaling, ook aan de vervanger. Het hangt van de financiële ruimte bij een bestuur af of die een periode kan overbruggen, zo niet dan zal die ongetwijfeld het administratiekantoor/salarisbureau financieel aanspreken.

In het ergste geval kan het voor een individueel bestuur betekenen dat die moet besluiten geen vervangers meer aan te stellen. Dan komt uiteindelijk het gevolg bij de school terecht: de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en de directie. Als er geen vervanger is, kan het in het uiterste geval betekenen dat een groep naar huis moet worden gestuurd!

Gelukkig is het nog niet zo ver. Tot nu toe heeft het Vervangingsfonds de problemen opgevangen door soepel met de regels om te gaan. Voor het Vf is nu echter de grens bereikt. Het Vf heeft formeel alleen te maken met het schoolbestuur. Het bestuur dat werk uitbesteedt aan een administratiekantoor of salarisverwerker, zal moeten nagaan wat er in het contract is opgenomen bij het in gebreke blijven van tijdige en juiste levering van gegevens. Daarbij kan ook aan de orde zijn wat het contract inhoudt tussen het administratiekantoor en het salarisbureau.

Meer over dit probleem in het artikel van Bé Keizer, senior beleidsmedewerker VOS/ABB, in de rechterkolom hiernaast. Informatie: Bé Keizer, 0348-405152, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen

Meerjarenbegroting GELD Bas 2008 (c)

Het instrument heeft een werkblad waarin op puntige wijze nadere uitleg wordt gegeven bij het werken met dit instrument. U kunt het instrument MJB GELD BAS 2008 vs c.xls downloaden onder artikel info. Er is ook een sommatiemodel GELD, dat op eenvoudige wijze de kerngegevens van de scholen PO en van het eventueel aanwezige bestuurskantoor sommeert. Ook dit sommatiemodel is opgenomen in deze Toolbox.

Let op: Om bestanden uit de Toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bestanden’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl Reinier Goedhart, tel.: 0348-405220 of e-mail: rgoedhart@vosabb.nl

Bijlagen

Meerjarenbegroting WSNS 2008 (c)

Een (uitvoerige) toelichting is in een werkblad opgenomen. Geadviseerd wordt daar eerst  kennis van te nemen, waarbij het handig is om van te voren een afdruk te maken van de werkbladen.

Het instrument ‘MJB GELD SWV 2008 vs c.xls’ staat in de rechterkolom.

Let op: Om bestanden uit de Toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom (onder Bestanden) en kiest u voor ‘Doel opslaan als’.

Bijlagen

Sommatiemodel bestuur GELD 2008 (c)

De instrumenten MJB GELD BAS 2008 vs c.xls en MJB GELD SBO 2008 vs c.xls en MJB GELD (V)SO vs b.xls zijn ook in deze Toolbox geplaatst.

Let op: om bestanden uit de Toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bestanden’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl Reinier Goedhart, tel.: 0348-405220 of e-mail: rgoedhart@vosabb.nl

Bijlagen

Meerjarenbegroting GELD SBO 2008 (c)

Het sommatiemodel GELD 2008 is ook gereed dat op eenvoudige wijze de kerngegevens van de scholen PO en van het eventueel aanwezige bestuurskantoor sommeert. Dat sommatiemodel staat ook in deze map in deze Toolbox.

Let op: Om bestanden uit de Toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bestanden’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl Reinier Goedhart, tel.: 0348-405220 of e-mail: rgoedhart@vosabb.nl

Bijlagen

Personele kosten onder LS (4c)

Met dit instrument kunnen de werkgeverslasten van een werknemer worden geraamd, de kosten van betaald ouderschapsverlof, van functiedifferentiatie en van extra periodieken. Bij betaald ouderschapsverlof en bij extra periodieken is het ook mogelijk een raming te maken van de kosten voor het gehele personeelsbestand van een bestuur.
Het instrument is als ‘Personele kosten onder LS vs 4c.xls’ te downloaden onder Artikel Info.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen

Groeiregeling basisschool 2008-2009 (d)

Het instrument werkt met de GPL (gemiddelde personeelslast) zoals die momenteel geldt (conform regeling bekostiging personeel PO van augustus 2008).

In de rechterkolom hiernaast kunt u het instrument ‘Groeiregeling bas 08-09 vs d.xls downloaden. 

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen

Compensatieregeling wijziging gewichtenregeling school 2008 vs b

De compensatieregeling wordt voor het schooljaar 08/09 berekend per school, waarbij verder dezelfde berekeningswijze geldt als die van de huidige regeling. De absolute achteruitgang van het schoolgewicht speelt een rol en de relatieve achteruitgang. De kleinste uitkomst van beide geeft de compensatie.

Het schoolgewicht wordt echter nu eerst vermenigvuldigd met de compensatiefactor van 90% en dan rekenkundig afgerond op een geheel getal. Dat afgeronde getal wordt vermenigvuldigd met het bedrag per schoolgewicht compensatie zoals dat is opgenomen in de Regeling bekostiging personeel 08-09 en bedraagt € 3.049,21.

Voor de berekening als zodanig is weer een instrument beschikbaar dat per school berekend hoeveel compensatie verkregen wordt. Dat instrument is te downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

N.B. Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bestanden’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…

Bijlagen

Groeiregeling basisschool 2007-2008

Het instrument werkt met de GPL (gemiddelde personeelslast) zoals die momenteel geldt (conform regeling bekostiging personeel PO van november 2007).

Het instrument berekent nu ook de aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding die voor de extra formatie wordt toegekend.

In de rechterkolom hiernaast kunt u het instrument ‘Groeiregeling bas 07-08 vs d.xls downloaden. 

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…’

Bijlagen