Prima verzekeringsaanbod voor VOS/ABB-leden

Aon Verzekeringen heeft met VOS/ABB een website ontwikkeld met daarop een aantal voordelige verzekeringen speciaal voor scholen en besturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten én hun werknemers.

Op www.vosabbverzekeringen.nl vindt u informatie over schadeverzekeringen, de collectieve zorgverzekering en voordelige privé-verzekeringen. Werknemers én werkgevers profiteren hiervan.

Privé-verzekeringen
De privé-verzekeringen die worden aangeboden, betreffen verzekeringen die in het dagelijks nodig zijn, zoals een auto-, woonhuis- en reisverzekering. Meer informatie staat op www.vosabbverzekeringen.nl.

Zorgverzekering
Het grote voordeel van de collectieve zorgverzekering is de hoge premiekorting. Op de basisverzekering ontvangt u 10 procent korting. Op de aanvullende verzekeringen kan de korting oplopen tot 20 procent.

U kunt u uw hele gezin meeverzekeren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Ook over de zorgverzekering staat meer informatie op www.vosabbverzekeringen.nl.

Werkgevers
Op de website van Aon Verzekeringen en VOS/ABB staat tevens uitgebreid pakket aan verzekeringen die speciaal voor werkgevers in het onderwijs relevant zijn. De verzekeringen lopen uiteen van computer- en inventarisverzekeringen tot bestuurdersaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeringen.

U kunt op www.vosabbverzekeringen.nl direct de premies van de werkgeversverzekeringen berekenen.

Berekening gemiddelde schoolgrootte

Doordat veel schoolbesturen te maken hebben met krimp van het aantal leerlingen in hun regio, kan het voortbestaan van bepaalde scholen onder druk staan.

Met het instrument Model gemiddelde schoolgrootte 2014 in de map basisschool kunt u snel berekenen of uw organisatie in de gevarenzone terecht is gekomen en hoeveel scholen en nevenvestiging nog voort mogen bestaan per schooljaar 2014-2015. Door het meteen voor meerdere jaren te berekenen kan ook beleid worden ontwikkeld gericht op het voortbestaan van stevige scholen die niet ter discussie hoeven te staan.

In het instrument is ook de tekst van de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen die wijst op de mogelijkheid voor een schoolbestuur om de gemiddelde schoolgrootte te berekenen, ook als het scholen uit meerdere gemeenten betreft of wanneer het schoolbestuur met andere besturen een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

Met het instrument kunt u de complexe berekeningen overzichtelijk uitvoeren, zodat snel duidelijkheid krijgt en uw beleid kunt onderbouwen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gemeentefonds uitkering onderwijshuisvesting 2011 t/m 2014 vs 17 sept 2013

Met dit instrument is het mogelijk in de gesprekken met het gemeentebestuur te toetsen in hoeverre gemeenten het in het gemeentefonds opgenomen onderwijsbudget ook daadwerkelijk gebruiken voor de onderwijshuisvesting. In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen de besturen nadere informatie krijgen omtrent de besteding van deze middelen. Daarbij kan sprake zijn van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP).

Algemene uitkering

Elke gemeente ontvangt een uitkering uit het gemeentefonds, waaronder ook middelen die genormeerd worden toegekend voor de cluster educatie, dat bestaat uit de onderwijshuisvesting en de overige educatie. Deze normering is niet bepalend voor de besteding, in die zin is er sprake van een raming van de beschikbare huisvestingsmiddelen. Omdat de uitkering uit het gemeentefonds een zogenaamde algemene uitkering is, is een gemeentebestuur in principe vrij in de wijze waarop deze middelen worden besteed.

Omdat verschillende aspecten van de algemene uitkering elkaar kunnen beïnvloeden kan de werkelijke uitkering afwijken van de berekeningen zoals die met dit rekenmodel kunnen worden gemaakt. Ook worden de bedragen en normen regelmatig (soms wel drie keer in een jaar) bijgesteld. Het is met dit instrument slechts onze bedoeling schoolbesturen een handreiking te geven op grond waarvan de omvang van de uitkering voor onderwijshuisvesting redelijk kan worden benaderd.
Daarbij is het mogelijk een uitsplitsing te maken voor:

 • het voortgezet onderwijs;
 • het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs;
 • het (voortgezet) speciaal onderwijs);
 • het basisonderwijs.

Toelichting instrument

Het instrument is als volgt toe te passen: Bij opgave van de naam van de gemeente worden de uitkeringsbedragen voor de onderwijshuisvesting en de overige educatie nader gespecificeerd. Alleen voor een gewenste specificatie van de uitkering voor het SBO en praktijkonderwijs enerzijds en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt gevraagd om een nadere opgave van deze leerlingaantallen.

Overigens, de VNG verwijst naar dit instrument voor de verantwoording van de ontvangen middelen voor de huisvesting. Zie verder de toelichting bij het rekenmodel, in het eerste tabblad van het Excelbestand.

Excellent Openbaar Onderwijs

De Toolbox Excellent Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs kunt u downloaden uit de rechterkolom.

VOS/ABB heeft speciaal voor leden de online Toolbox Excellent Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs samengesteld. Dit dynamische document richt zich specifiek op de openbare identiteit en is bedoeld om scholen en hun besturen te inspireren.

De Toolbox Excellent Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs is een virtuele wegwijzer in de vorm van een excel-document met beknopte uitleg over verschillende onderwerpen en verwijzingen naar websites en documenten met meer informatie.

Op het eerste tabblad staan criteria die VOS/ABB van belang acht voor excellent openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Tevens staan de verschillende domeinen vermeld.

Een excellente school of bestuur voldoet minimaal aan de kwaliteitseisen van de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast blinkt deze school of dit bestuur uit op een van de gebieden binnen het domein ‘Identiteit’.

De Toolbox Excellent Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs is een dynamisch document. VOS/ABB vult het geregeld aan om het up-to-date te houden.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Personele kosten VO 2013 versie jan2013

Het instrument waarmee de personele kosten van een werknemer kan worden berekend is nu weer beschikbaar op basis van de situatie zoals die nu per 1 januari 2013 van toepassing is. Alle bijgestelde premies zijn opgenomen.

Met het instrument kunt u voor een werknemer globaal de loonkosten berekenen met de werkgeverslasten. We pretenderen niet dat dit instrument nauwkeurig de salarislasten berekend, daarvoor blijft de salarisadministratie nodig. Maar het geeft wel een raming van de kosten waarmee gewerkt kan worden, onder andere met het oog op de raming van de meerjarenbegroting.
Daarbij worden in aparte werkbladen nog relevante doorrekeningen gemaakt. Zo worden de effecten van betaald ouderschap berekend, waarbij het ook mogelijk is een raming te maken van de kosten op bestuursniveau (bij een bestuur van enige omvang). De kosten van toekenning van extra periodieken wordt eveneens in kaart gebracht op korte en langere termijn.
Ook de kosten van functiedifferentiatie op korte en langere termijn kunnen berekend worden, inclusief de toe(s)lagen die eventueel van toepassing zijn en dat is met het oog op de raming van de kosten van de gefaseerde invoering van de functiemix een nuttige en noodzakelijke zaak.

Kortom, een handig instrument voor de bedrijfsvoering van uw school dat hiernaast in de linkerkolom is opgenomen: Personele kosten VO 2012 vs 1okt2012.xlsx
(Downloaden uit de rechterkolom, rechtermuisknop: ‘Doel opslaan als’)

Nadere informatie:
Bé Keizer, 06-22939674 of e-mail: be.keizer@wxs.nl

Bijlagen

Personele kosten PO 2013 versie 1jan2013

Het instrument waarmee de personele kosten van een werknemer kan worden berekend is nu weer beschikbaar op basis van de situatie zoals die nu per 1 januari 2013 van toepassing is. Alle bijgestelde premies zijn opgenomen.

Met het instrument kunt u voor een werknemer globaal de loonkosten berekenen met de werkgeverslasten. We pretenderen niet dat dit instrument nauwkeurig de salarislasten berekend, daarvoor blijft de salarisadministratie nodig. Maar het geeft wel een raming van de kosten waarmee gewerkt kan worden, onder andere met het oog op de raming van de meerjarenbegroting.

Daarbij worden in aparte werkbladen nog relevante doorrekeningen gemaakt. Zo worden de effecten van betaald ouderschap berekend, waarbij het ook mogelijk is een raming te maken van de kosten op bestuursniveau (bij een bestuur van enige omvang). De kosten van toekenning van extra periodieken wordt eveneens in kaart gebracht op korte en langere termijn.

Ook de kosten van functiedifferentiatie op korte en langere termijn kunnen berekend worden, inclusief de toe(s)lagen die eventueel van toepassing zijn en dat is met het oog op de raming van de kosten van de gefaseerde invoering van de functiemix een nuttige en noodzakelijke zaak.

Kortom, een handig instrument voor de bedrijfsvoering van uw school dat hiernaast in de linkerkolom is opgenomen: Personele kosten PO 2013 vs 1jan2013.xlsx

(Downloaden uit de rechterkolom, rechtermuisknop: ‘Doel opslaan als’)

Nadere informatie:

Bé Keizer, 06-22939674 of e-mail: be.keizer@wxs.nl

Bijlagen

Meerjarenbegroting VO 2013 (5 december 2012)

De update van deze versie naar 2013 houdt in:

 • de bijstelling van de GPL 2012 en de opname van de GPL 2013
 • de budgettering van LWOO en PRO m.i.v. 1 januari 2013 is doorgevoerd met het onderscheid basis- en ondersteuningsbekostiging. De overgang van de ondersteuningsbekostiging van LWOO en PRO is voorlopig buiten beschouwing gebleven in afwachting van nadere besluitvorming daarover
 • de salaristabellen i.v.m. inkorting schalen leraren zijn aangepast voor 2012 en 2013
 • de bedragen rugzakken zijn bijgesteld
 • de toekenning rugzakgelden is gestopt per 1 aug. 2014 (gelden gaan naar SWV VO)
 • inkorting schalen verwerkt in bepaling regelnummer
 • bijstelling bedragen in diverse regelingen (o.a. zorgbeleid)
 • nieuwe regelingen toegevoegd (Prestatiebeloning, regeling bekostiging leerlingen tijdelijk  buiten school, regeling VSV)
 • oude – nog geldige – regeling syndroom van Down toegevoegd
 • werking regelingen aangepast i.v.m. invoering passend onderwijs per 1 augustus 2014
 • percentage WG-lasten verhoogd

Na invoer van de vereiste leerlingengegevens genereert het instrument de complete bekostiging. De aanvullende bekostigingsregelingen zijn – indien enigszins mogelijk – geautomatiseerd. Op grond van de personele gegevens, de opgave van de materiële lasten, de meerjaren onderhoudsplanning en het meerjaren investeringsplan wordt vervolgens de begroting compleet gemaakt.
Het instrument genereert tal van kengetallen en geeft die ook grafisch weer met het oog op de presentatie. Ook de kapitalisatiefactor wordt berekend evenals de signaleringsgrenzen.

Het instrument is gemaakt voor het jaar 2013 en de jaren daarna, met de vastgestelde bedragen voor de betreffende jaren, zoals die najaar 2012 bekend zijn. Eventuele latere wijzigingen van bedragen kunnen door de gebruiker zelf worden aangepast.

Bij het instrument zit in een afzonderlijk werkblad een korte handleiding.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674 of, bij voorkeur, per e-mail: be.keizer@wxs.nl

Wijzigingen binnen collectieve verzekeringsaanbod

De premie van de aansprakelijkheidsverzekering binnen het VOS/ABB-collectief gaat omhoog, maar die voor de collectieve ongevallenverzekering daalt. VOS/ABB's verzekeringspartner Aon heeft voor beide verzekeringen betere dekkingen kunnen realiseren.

Verzekeringsmaatschappij Amlin heeft het contract voor de aansprakelijkheidsverzekering binnen het VOS/ABB-collectief per 1 januari 2013 opgezegd, omdat er meer aan schades wordt uitbetaald dan aan premies ontvangen.

'Deze ontwikkeling zien wij al enkele jaren en tot dusver konden wij de verzekeraar ertoe bewegen geen minder populaire maatregelen te treffen', zo laat program manager Bas Provily van Aon aan VOS/ABB weten. De hoge schadelast wordt veroorzaakt door een aantal grote letselschadeclaims. Wat betreft de overige zaken is het schadeverloop normaal.

Aanbod verbeterd
Aon heeft voor VOS/ABB onderhandelingen gevoerd om de onvermijdelijke verhoging van 0,67 tot 0,90 euro per leerling per jaar gepaard te laten gaan met extra dekkingen en verhogingen van maximale vergoedingen. Dit zijn belangrijke verbeteringen in het aanbod:

 • Het verzekerd bedrag gaat omhoog van 2.500.000 naar 5.000.000 euro per gebeurtenis.
 • Schade aan eigendommen is voortaan tot 5.000 euro meeverzekerd.
 • Er is voortaan ook dekking voor gebruik van motorrijtuigen tijdens stages of leerwerktrajecten.
 • Schades die ontstaan bij de uitvoering stagewerkzaamheden, zijn voortaan gedekt.
 • Het eigen risico voor zaakschade is verlaagd van 500 naar 100 euro per gebeurtenis.
 • Het verzekerd bedrag voor zuivere vermogensschade (advieswerkzaamheden) gaat omhoog van 125.000 naar 500.000 euro per aanspraak.

Provily benadrukt dat de collectieve aansprakelijkheidsverzekering via VOS/ABB, ondanks de ongewenste premieverhoging, tot de scherpste en beste in de markt blijft behoren. Aanbiedingen van andere verzekeraars waren zowel qua premie als dekking minder gunstig.

Premie ongevallenverzekering daalt!
De collectieve ongevallenverzekering via VOS/ABB wordt goedkoper én krijgt een betere dekking. Amlin heeft aan Aon toegezegd dat de premie met circa 25 procent omlaag gaat. Voor de twee opties waarvoor scholen kunnen kiezen, betekent dit de volgende wijzigingen (jaarpremies per leerling):

 • Optie 1: huidige premie van 0,90 euro gaat naar ongeveer 0,67 euro.
 • Optie 2: huidige premie van 0,70 euro gaat naar ongeveer 0,59 euro.

Daarbij komt dat de verzekerde bedragen stijgen en de voorwaarden worden verbeterd. De afspraken zijn nog niet definitief, maar Provily meldt dat de scholen er vrijwel zeker van uit kunnen gaan dat het bovenstaande van kracht wordt.

Scholen die binnen het collectief van VOS/ABB zowel een aansprakelijkheids- als ongevallenverzekering hebben, zullen per saldo niet of weinig meer gaan betalen, terwijl de dekking en voorwaarden gunstiger worden.

Aon wijst er voor de volledigheid op dat de kosten voor verzekeringen wel stijgen als gevolg van de hogere assurantieverzekering die per 1 januari ingaat. Deze belastingverhoging is een maatregel van het kabinet, waar Aon en VOS/ABB geen invloed op hebben.

Alle VOS/ABB-leden die binnen de collectiviteit van de vereniging een aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering hebben, krijgen binnenkort van Aon nadere informatie over de wijzigingen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Derde bijeenkomst passend onderwijs en bekostiging?

Financieel expert Bé Keizer gaat tijdens de VOS/ABB-bijeenkomsten in op de bekostiging van passend onderwijs in relatie tot de nieuwe bedragen van het ministerie van OCW en de meerjarenbegroting. Vertegenwoordigers van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen de bijeenkomsten gratis bijwonen. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij). De bijeenkomsten vinden plaats in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

De ochtendbijeenkomsten voor het primair onderwijs op 11 en 18 december zijn van 09:45 tot 12:30 uur en worden afgesloten met een eenvoudige lunch. Het is niet meer mogelijk u aan te melden voor de bijeenkomst op 11 december. Voor de bijeenkomst op 18 december moet u snel zijn, want die is ook bijna volgeboekt.

Nog een bijeenkomst mogelijk!
VOS/ABB kan bij voldoende belangstelling een derde bijeenkomst voor het primair onderwijs organiseren. Dat zou dan een middagbijeenkomst worden van 13.30 tot 16.00 uur. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en een drankje met de andere deelnemers napraten. Als u interesse hebt voor deze mogelijke extra bijeenkomst, kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Vermeld in uw mail ‘Bijeenkomst passend onderwijs december’ en zet erbij of u wilt deelnemen aan de ochtend- of de middagbijeenkomst op 18 december. Vermeld in uw aanmeldingsmail ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Bijeenkomst voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs is op 11 december welkom van 13:30 tot 16:00 uur. Voor deze bijeenkomst zijn nog plaatsen vrij (zelfde aanmeldprocedure).

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066,

Jet Bussemaker en Sander Dekker op OCW

Jet Bussemaker (PvdA) wordt in het nieuwe kabinet minister van OCW. Sander Dekker (VVD) wordt staatssecretaris.

De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA hebben maandagochtend zoals algemeen werd verwacht hun goedkeuring verleend aan het regeerakkoord, dat onder leiding van Mark Rutte en Diederik Samsom tot stand is gekomen. Dit betekent dat de nieuwe ministersploeg vermoedelijk nog deze week met koningin Beatrix op het bordes van Huis ten Bosch kan staan.

Jet Bussemaker van de PvdA wordt dus minister van OCW. Zij is sinds januari 2011 lid van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. In die zin is ze nu betrokken bij het onderwijs, maar in haar politieke loopbaan heeft ze zich daar nog niet mee beziggehouden. In het laatste kabinet-Balkenende was Bussemaker staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Overigens is ze niet altijd lid geweest van de PvdA. Tot 1995 zat ze bij GroenLinks.

Sander Dekker van de VVD wordt in het nieuwe kabinet staatssecretaris van OCW. Hij is nu nog wethouder van Financiën en Stadsbeheer in Den Haag. Van 2006 tot 2010 was hij in diezelfde gemeente wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport. In die functie lanceerde hij een initiatief voor meer taalonderwijs om het aantal voortijdig schoolverlaters in Den Haag omlaag te brengen. Ook zat Dekker is een commissie om de jeugdzorg te decentraliseren en eenvoudiger te maken.

Gezien haar huidige werkzaamheden voor het hoger onderwijs, lijkt het logisch dat Bussemaker zich binnen OCW specifiek daarmee gaat bezighouden.Waarschijnlijk krijgt Dekker het primair en voortgezet onderwijs onder zich. Details over de taakverdeling zijn nog niet bekend.

Zij worden het níet
Eerst leek het er sterk op dat de Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher van de PvdA minister van OCW zou worden. Hij wordt wel minister, maar dan van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bovendien wordt hij vice-premier.

Ook de naam van Jeroen Dijsselbloem werd genoemd voor OCW. Hij was mede-onderhandelaar bij de formatiebesprekingen en zat in de naar hem genoemde commissie die de vernieuwingen in het voortgezet onderwijs onderzocht. Dijsselbloem wordt echter op Financiën de opvolger van CDA’er Jan Kees de Jager.

Er werd ook rekening mee gehouden dat Ronald Plasterk (weer) minister van OCW zou worden, maar hij gaat als minister naar Binnenlandse Zaken.

Samsom blijft PvdA-fractieleider in de Tweede Kamer. Het is wellicht overbodig te vermelden: Rutte blijft premier.

Beschuldiging seksueel misbruik lang geleden: Wat te doen als bestuur?

Wat als je als school geconfronteerd wordt met een melding van seksueel misbruik in het verleden, door leerkracht/voormalig directeur?
Mag je die persoon meteen op non-actief stellen en ontslaan ?
Heeft de werknemer recht op een uitkering,  moet de werkgever de werknemer daarnaast nog een vergoeding betalen?  De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechterlijke instantie voor het bestuursrecht waar het openbaar onderwijs in Nederland onder valt, heeft hier onlangs uitspraak over gedaan. (1)

De casus

De leerkracht is sinds eind jaren ’70 in dienst. In 2006 meldt oud-leerlinge dat de leerkracht in de jaren ’80, toen zij 11 jaar oud was, zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. De directeur neemt de kwestie serieus en doet aangifte bij de politie. De politie heeft een gesprek gevoerd met de oud-leerlinge en gemeld dat de zaak was verjaard.

Vervolgens hebben oud-leerlinge en haar zus een gesprek gehad met het bestuur. Het bestuur vindt de beschuldigingen zo ernstig dat de leerkracht niet meer voor klas mocht staan. De leerkracht heeft meteen een brief gestuurd aan het bestuur en ontkend dat hij zich zou hebben misdragen. De leerkracht geeft aan zeer aangedaan te zijn door de valse beschuldigingen, hij in het onderwijs niet meer de persoon kan zijn die hij wil zijn en hij als het bestuur tot een ontslag overgaat, zich daarbij zal moeten neerleggen. Maar wel onder bepaalde voorwaarden. Er volgen onderhandelingen, maar geen overeenstemming. Aan de leerkracht wordt vervolgens  ontslag verleend. Niet vanwege disfunctioneren of plichtsverzuim maar wegens het bestaan van een impasse (gewichtige redenen). Aan de leerkracht wordt geen ontslagvergoeding betaald.
De leerkracht is tegen het ontslag in beroep gegaan.

De uitspraak

De Raad vindt dat het bestuur de melding terecht serieus heeft genomen. Maar dat het bestuur de indruk heeft gegeven de beschuldigingen voor geloofwaardig aan te nemen. Er is gezegd dat de stellige indruk bestaat dat het een authentiek verhaal was en dat er geen reden was om aan de oprechtheid van  beide vrouwen te twijfelen.  

De Raad oordeelt dat het niet mogelijk is om uit een enkele aangifte of verklaring van een mogelijk slachtoffer van seksueel misbruik conclusies ten aanzien van het waarheidsgehalte van die aangifte te trekken.

Bovendien moet een werkgever als hij met een dergelijke beschuldiging wordt geconfronteerd óók het belang van zijn werknemer in het oog houden. Het bestuur had zich dan ook meer onbevangen tegenover de leerkracht op moeten stellen. Toen bleek dat er sprake was van verjaring had het bestuur nogmaals moeten overleggen met de vertrouwensinspecteur, over hoe nu verder. Het bestuur heeft de leerkracht verweten dat hij geen opening van zaken heeft gegeven. Echter de Raad kan zich deze houding voorstellen, gelet op de opstelling van het bestuur. Ook vindt de Raad het begrijpelijk dat de leerkracht niet op het aanbod van het bestuur in het kader van een vertrekregeling is gegaan, omdat het bestuur hem geen aanvullende regeling heeft aangeboden. Dit terwijl niet hij maar het bestuur ervoor had gezorgd dat er een impasse was ontstaan.

De conclusie is aldus dat het bestuur verantwoordelijk is voor het ontstaan en voortbestaan van de impasse. Daarom heeft de werknemer naast een uitkering nog recht op een aanvulling van het bestuur. Deze aanvulling dient overigens alleen als compensatie voor het aandeel dat het bestuur heeft in het ontstaan van de impasse en niet als schadevergoeding. Daarover spreekt de bestuursrechter zich niet uit in een beroepsprocedure.

Om op de vraag terug te komen, wat moet je als bestuur doen? Zonder vooringenomenheid naar alle partijen luisteren, overleggen met de vertrouwensinspecteur en dan besluiten of ontslag gerechtvaardigd is.

Mevrouw mr. E.(Ellen) M.Kauffman.

Bent u onderwijswerkgever en hebt u naar aanleiding van dit stuk een vraag? Dan kunt u bellen met Ellen of een van de andere onderwijsjuristen van VOS/ABB De Onderwijsjuristen en -advocaten. Tel 0348-405206, secretariaat.

(1) Centrale Raad van Beroep van 4 maart 2010, LJN: BL6927 08/5208 AW

Training “Ziekteverzuimbeheersing”

U bent mede verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van uw teamleden. En u weet: als het goed gaat met uw teamleden, dan gaat het vaak ook goed met uw school! Maar hoe u ook werkt aan een ideale werksfeer, ook uw school krijgt wel eens te maken met arbeidsverzuim. Het effectief voeren van verzuimgesprekken is dan van het grootste belang. In de training verzuimgesprekken voeren leert u hoe u deze gesprekken het beste kunt voorbereiden en uitvoeren. Welke gespreksstijl is bij welke gesprekspartner het meest effectief?

Doelgroep PO/VO

Inhoud:

InleidingNaar aanleiding van de maatregelen die gericht zijn op terugdringing van het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikten hebben veel organisaties behoefte aan meer inzicht bij hun leidinggevend kader over het ontstaan en de beheersbaarheid van verzuim. Uitgangspunt bij de door de overheid bedachte maatregelen en wetten is dat de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het verzuim ligt bij de werkgever. Hiermee wordt de organisatie en daarmee de leiding expliciet verantwoordelijk gesteld voor het opstellen en uitvoeren van het beleid dat gericht is op het beheersen van ziekteverzuim. We spreken hier van beheersen in plaats van terugdringen, omdat men onnodig verzuim pas kan terugdringen indien met weet waar het zit en waardoor het wordt veroorzaakt.

Het verkrijgen van dit inzicht is verzuimbeheersing. In de praktijk betekent dit de verantwoordelijkheid bij het management leggen, dat de hogere leiding verantwoordelijk is voor het scheppen van de kaders, waarbinnen de direct leidinggevenden een beleid gericht op ziekteverzuimbeheersing dienen uit te voeren. Om aan de hieruit voortvloeiende eisen te kunnen voldoen heeft de VOSABB Consulting een training ziekteverzuimbeheersing voor de leidinggevenden ontwikkeld. In deze training wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van de benodigde kennis en kunde bij leidinggevenden zodat zij de hun toebedeelde rol naar behoren kunnen uitvoeren.

Opzet van de training

Om te kunnen komen tot een effectief beheersingsbeleid is in deze training gekozen voor een combinatie van theorie en praktijk. In de dagelijkse praktijk heeft men snel het idee: “Laat die theorie maar voor wat zij is en laten wij aan de slag gaan”. Maar in diezelfde praktijk blijkt dat het aanpakken van zaken zonder oog te hebben voor de theoretische achtergronden meestal leidt tot het mislukken van projecten. De theorie maakt slechts een beperkt deel van de training uit, het overdragen van instrumenten en het oefenen van verzuimgesprekken voeren met een professionele acteur waarmee men in de praktijk aan de slag kan is het hoofddoel. Om effectief aan ziekteverzuimbeheersing te kunnen doen, heeft een leidinggevende kennis en kunde nodig op de volgende terreinen, en daarmee ook de leerdoelen:

Na afloop van de training ziekteverzuimbeheersing heeft u meer:Zicht op de achtergronden van verzuim

 • Heeft u meer inzicht in het waarom en hoe verzuim beheersbaar is en welke zaken een rol kunnen spelen bij de beslissing van een werknemer om zich ziek te melden
 • bent er zich van bewust dat verzuim voor een belangrijk deel gedragsbepaald is en dus beïnvloedbaar
 • onderkent u signalen van mogelijk verzuim en kent u uw verantwoordelijkheid bij  verzuimbegeleiding
 • vergroot u uw inzicht in oorzaken van werkgebonden verzuim in uw eigen werksituatie
 • effectieve maatregelen treffen in geval van frequent of langdurig verzuim. 
 • kunt u een actieplan opzetten om verzuimende medewerkers zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Voeren van verzuimgesprekken

 • kunt u de diverse typen verzuimgesprekken (ziekmelding, contact tijdens ziekte, terugkeergesprek, gesprekken rond probleemverzuim) adaptief en op een respectvolle en assertieve wijze voeren.

Opzet programma trainingsdag

De verdere opzet van de trainingsdag en het cursusmateriaal zal u worden toegezonden na aanmelding. Deze training is eveneens als incompany te boeken. Het programma wordt dan nader met u afgestemd.

Locatie:

Deze training wordt op verschillende data en locaties gegeven:
Plannen    09.00 – 16.30 u    Eindhoven
Plannen    09.00 – 16.30 u    Woerden
Plannen    09.00 – 16.30 u    Zwolle
Plannen    09.00 – 16.30 u    Woerden

Aanmeldformulier

Klik hier voor het aanmeldformulier

Doelgroep:

Leidinggevende in zowel het Primair- als Voortgezet onderwijs

Trainer:

Jack de Bruin

Informatie:

Voor specifieke vragen over dit programma kunt u contact opnemen met
Jack de Bruin, jdebruin@vosabbconsulting.nl of 06-22939665

Uw investering:

Incompany training. U ontvangt een offerte op maat.

Training “Gesprekken voeren met ouders”

Inleiding

Met ouders vinden verschillende soorten gesprekken plaats, van ouderavond, 10-minuten gesprekken, huisbezoek, slecht-nieuwsgesprekken tot toevallige gesprekken op de gang. Het voeren van deze gesprekken vraagt nogal wat deskundigheid, waaronder het beheersen van tal van communicatieve vaardigheden. Vooral in moeilijke kwesties is het soms moeilijk om oplossingsgericht te blijven communiceren. Soms wordt de leerkracht door bepaalde opmerkingen overvallen en hoe handel je dan? Op dat moment adequaat reageren is niet altijd gemakkelijk.

Inhoud:

Andere vragen die bij leerkrachten in de communicatie spelen zijn daarbij onder andere:

 • Hoe bereid ik het gesprek voor?
 • Wat is de juiste gespreksstructuur?
 • Wat is de juiste organisatie voor het oudergesprek?
 • Welke soorten gesprekken zijn er; informatievragende, informatiegevende- en het veranderde of beïnvloedende gesprek
 • Hoe breng je eigenlijk slecht nieuws?
 • Hoe ga ik om met weerstand, boosheid verdriet en onvrede bij ouders?
 • Hoe kan ik vriendelijk maar toch ook naar ouders duidelijk zijn?
 • Hoe kom je in contact met ouders die dat contact afhouden?
 • Wat is mijn voorkeurstijl en hoe zet ik deze om naar een effectieve wijze van communicatie?
 • Hoe ga ik om met mijn betrokkenheid voor het kind en de professionele distantie die ik dien aan te nemen?
 • Wat doe ik als leerkracht als ik voorgenomen doelstellingen onvoldoende behaal?
 • Welke hulptroepen kan en mag ik inschakelen?

Doelgroep PO/VO

Opzet van de training

In deze training worden algemene gesprekstechnieken aangeboden en geoefend. Daarbij zijn vele ingrediënten die voorkomen in de communicatie tussen ouders en leerkracht opgenomen. In de training zoeken we daarbij naar een goede balans tussen "enige theorie en achtergrondkennis" en "veel doen en ervaren" met behulp van een ervaren trainingsacteur.

Bij deze incompany training zal voorafgaand aan de training de senior adviseur / trainer met vertegenwoordigers van het bestuur een uitgebreid intakegesprek voeren om de accenten van de training nader door te spreken en te specificeren; ‘Waar dient in deze training speciale aandacht naar uit te gaan”.

Alle deelnemers krijgen voorafgaand aan de training een intakeformulier opgestuurd zodat vooraf aan de dag een (nog) beter zicht is op de leervragen die bij de deelnemers spelen.

Door deze aanpak sluiten we aan bij de persoonlijke leerbehoefte en casuïstiek van de deelnemers. Indien nodig passen wij de agenda van de trainingsdag daarop aan!

Na afloop van de training “gesprekken voeren met ouders”kunt u:

 • op een positieve, professionele en constructieve wijze een oudergesprek voeren;
 • op een vriendelijke wijze omgaan met weerstand, boosheid verdriet en onvrede bij ouders;
 • het “communicatiekanaal’’, ook in moeilijke kwesties, tussen u en de ouder openhouden;
 • een effectieve basishouding hanteren bij het voeren van een oudergesprek;
 • gesprekstechnische vaardigheden adequaat toepassen in de gesprekken met ouders;
 • adaptief omgaan met uw eigen dominante conflictstijl in gesprekken metouders;

Opzet programma trainingsdag

Deze training is als incompany te boeken. Het programma wordt op uw wensen nader met u afgestemd.

Aanmeldformulier

Klik hier voor het aanmeldformulier

Doelgroep:

Onderwijs en leidinggevende in zowel het Primair- als Voortgezet onderwijs

Trainer:

Jack de Bruin

Informatie:

Voor specifieke vragen over dit programma kunt u contact opnemen met
Jack de Bruin, jdebruin@vosabbconsulting.nl of 06-22939665

Uw investering:

Incompany training. Op basis van een maatwerkofferte.

Cultuur van de school: een belangrijke succesfactor! Herkennen en beïnvloeden (PO en VO)

Het belang van een gezonde cultuur in de school is niet te onderschatten. Want een sterke cultuur betekent bijna altijd: Een prettig leer- en werkklimaat; goede onderwijsresultaten en een positief imago.

Wat zijn de cultuurkenmerken binnen uw school of uw organisatie? Hoe ziet het gedrag van medewerkers eruit? Wat ziet de buitenwereld hiervan? Cultuur, gedrag, communicatie en imago hebben alles met elkaar te maken!

Inhoud

Deze workshop biedt u inzicht in cultuurkenmerken en geeft u enkele handreikingen om te sturen op de cultuur die u voor ogen hebt met uw school. Er is aandacht voor de interne kant: het gedrag in de organisatie. Maar ook voor de externe kant: welk beeld heeft de buitenwereld van onze school? Onderwerpen die in de workshop aan bod komen:

 • Wat is een organisatiecultuur?
 • Diverse cultuurconcepten: kenmerken van sterke en zwakke culturen; wat zijn succesbepalende factoren?
 • Welke middelen hebt u om de cultuur te beïnvloeden?
 • Internal branding: Cultuur & communicatie, identiteit & imago

Aan het eind van de workshop zijn u en uw collega’s zich bewust van de cultuur van uw school en het daarmee samenhangende gezamenlijke gedrag. U hebt met uw collega’s een gemeenschappelijk denkkader, waarbinnen gesprekken over cultuur plaats kunnen vinden. U hebt een startdocument van de huidige cultuur, een beeld van de gewenste cultuur en de gewenste reputatie en u hebt handvatten over hoe u en uw collega’s de gewenste situatie kunnen bereiken. Bovendien weet u welke uitwerking de cultuur kan hebben op de buitenwereld (imago) en hoe u daarop zelf invloed kunt uitoefenen.

Doelgroep

Bestuurders, directieleden, managers en schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs.

In company

Wij bieden dit programma in company aan.

Uw investering

Op basis van offerte

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldformulier

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over deze training kunt u contact opnemen met Marlous Elstgeest (06) 129 218 38 of melstgeest@vosabbconsulting.nl

Extra bijeenkomst passend onderwijs en bekostiging

Vertegenwoordigers van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen de bijeenkomsten in december gratis bijwonen.

Bé Keizer gaat in op de bekostiging van passend onderwijs in relatie tot de nieuwe bedragen van het ministerie van OCW en de meerjarenbegroting.

De ochtendbijeenkomsten voor het primair onderwijs op 11 en 18 december zijn van 09:45 tot 12:30 uur en worden afgesloten met een eenvoudige lunch. Het voortgezet onderwijs is op 11 december welkom van 13:30 en 16:00 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten. De locatie is voor alle bijeenkomsten: het kantoor van VOS/ABB in Woerden (Polanerbaan 15).

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

Aanmelden kan bij het secretariaat van VOS/ABB: welkom@vosabb.nl Vermeld in uw mail ‘Bijeenkomst passend onderwijs december’ en zet erbij of u wilt deelnemen aan de ochtendbijeenkomst op 18 december voor het primair onderwijs of de middagbijeenkomst op 11 december voor het voortgezet onderwijs. De ochtendbijeenkomst van 11 december is vol.

Vermeld in uw aanmeldingsmail ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.Let op: VOS/ABB organiseert op 30 oktober samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ook een bijeenkomst over passend onderwijs. Deze bijeenkomst staat in het teken van medezeggenschap.

Klik hier voor meer informatie.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl