Bekostiging en verantwoording scholen

Basisscholen krijgen op grond van artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO (de
gewichtenregeling) naast de reguliere bekostiging, extra middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden bij leerlingen. Lees verder

Met de herijking van de gewichtenregeling basisonderwijs wordt beoogd beter aan te sluiten bij de feitelijke achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs. Ook is de blijvende, zelfs groeiende achterstand van autochtone achterstandsleerlingen een reden voor de herijking.

Etniciteit is geen criterium meer in de nieuwe gewichtenregeling. Het opleidingsniveau van ouders wordt doorslaggevend voor het vaststellen van een gewicht voor een leerling, omdat dat meer zegt over de feitelijke onderwijsachterstand van kinderen dan het land van herkomst. De wijziging van de gewichtenregeling heeft tot gevolg dat het beschikbare gewichtenbudget, met het oog op een zo effectief mogelijke inzet van deze middelen, anders dan vroeger wordt verdeeld over de basisscholen.