Bekwaamheidseisen vormingsonderwijs

VOS/ABB ondersteunt het initiatief om de kwaliteitseisen voor leraren godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming in het openbaar onderwijs vorm te geven. Dat daarbij ook aandacht zal worden besteed aan de omgang met de pluriformiteit van geloof en levensbeschouwing vindt VOS/ABB zeer positief. Lees verder

De verplichting tot het opstellen van

bekwaamheidseisen komt voort uit de Wet op de Beroepen in

het onderwijs (Wet BIO).

Artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs

(WPO) vormt de basis voor actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs.

Met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing heeft het openbaar

onderwijs ‘aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en

maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met

onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden’.

  

Daarnaast opent artikel 50 WPO de mogelijkheid dat het

schoolbestuur leerlingen in de gelegenheid stelt op school, binnen de

schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te

volgen.

Artikel 50 regelt als het ware een bijzonder onderwijs

aspect in het openbaar onderwijs en vormt als zodanig een vluchtheuvel voor

ouders waarvoor een school met de verlangde richting ontbreekt. Het

schoolbestuur heeft met de inhoud echter geen enkele bemoeienis.

Artikel 51 regelt wie godsdienstonderwijs of

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs mag geven. Tot de komst van de Wet BIO

waren geen kwaliteitseisen voor deze leraren vastgesteld.

In de rechterkolom treft u een

verklaring aan waarin de dertien ondertekenaars aangeven samen te willen werken

aan de kwaliteitseisen voor de bewuste doelgroep.

Bijlagen