Benchmark voor interne bureaucratie

Benchmarking moet de interne bureaucratie van scholen en besturen transparant maken. Dit zal volgens minister Maria van der Hoeven van OCW scholen en besturen prikkelen om de interne bureaucratie tot een minimum te beperken. In juni stuurt de minister een nadere uitwerking naar de Tweede Kamer. Lees verder

De minister sprak met de Tweede Kamer over vermindering van de regeldruk. Daarbij kwam de verkenning van de Onderwijsraad over bureaucratisering aan de orde. De raad constateert dat autonomievergroting en deregulering op school- en bestuursniveau bureaucratisering tot gevolg heeft gehad.

Enkele Kamerleden vroegen zich af hoe deze bureaucratie in de hand kan worden gehouden, zonder dat dit weer resulteert in allerlei nieuwe regels. De minister denkt dat als besturen in het kader van ‘good governance’ rekenschap in het jaarverslag afleggen over kostendoelmatigheid in vergelijkend perspectief (benchmarking), dit voldoende prikkels zal opleveren om de bureaucratie binnen de perken te houden.

Kwart reducering
In juni zal de minister de Tweede Kamer laten weten wat de stand van zaken is in de operatie om medio 2007 de regeldruk met een kwart te reduceren. Zij zal dan ook de doelen voor de rest van 2005, 2006 en 2007 kenbaar maken. De minister liet al doorschemeren dat de volledige 25% waarschijnlijk niet zal worden gehaald.

Dit is mede het gevolg van beleid dat pas zijn vruchten zal afwerpen na 2007. Zij noemde  als voorbeeld de invoering van het financieel jaarverslag in het primair onderwijs. Dat zal  eerst leiden tot een administratieve verzwaring en pas later (2008) tot een verlichting.

Doorkijkjes
Van der Hoeven zal in juni verder aandacht besteden aan dit soort doorkijkjes na 2007. Zij zal de Kamer betrekken bij de afwegingen die hiermee samenhangen. De minister tekende overigens al aan dat de Tweede Kamer zelf onderdeel is van het probleem. Eisen en wensen van de Kamer resulteren immers nogal eens in meer regels.

In de brief van juni zal de minister ook aandacht besteden aan wetten en algemene maatregelen van bestuur die kunnen worden geschrapt. Dit is een vervolg van de operatie ‘Kappen dor hout’, waarbij al 612 van de 1111 ministeriële regelingen zijn geschrapt. Het betrof hier vooral ‘achterstallig onderhoud’. Van deze regels hadden scholen vrijwel geen last meer.

De minister gaf voorts aan bij nieuwe regelgeving te zullen toetsen wat de consequenties daarvan zijn voor de administratieve belasting van scholen. Zij verwacht dat door de invoering van het persoonsgebonden nummer en de inzet van ICT de lasten zullen verminderen.

Gele Katern digitaal
Ook kwam het Gele Katern aan de orde. De minister benadrukte dat zij wettelijk verplicht is om regelgeving in papieren vorm te publiceren. Maar ze erkent dat het katern wel gebruikersvriendelijker kan. Zij denkt aan een op maat afgestemde digitale uitgave.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl