Besturen- en managementorganisaties onderwijs positief over geplande invoering Lumpsum in primair onderwijs

De gezamenlijke besturen- en managementorganisaties in het primair onderwijs (Besturenraad, Bond KBO, VBS, VOS/ABB, AVS, Concent en VGS) hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten de geplande invoering van de lumpsum per 1 augustus dit jaar nadrukkelijk te ondersteunen. De onderwijsorganisaties reageren vooruitlopend op de bespreking van de brief van de minister van OCW over de geplande invoering die voor volgende week woensdag op de agenda van de Tweede Kamer staat. In deze brief wordt de stand van zaken geschetst van de voorbereiding op de lumpsuminvoering per die datum. Lees verder

Met de invoering van lumpsum in

het primair onderwijs is een totaal bedrag van 8 miljard euro gemoeid. Het

betreft  in totaal zo’n

honderdvijftigduizend personeelsleden die in Nederland werkzaam zijn in het

primair onderwijs. Eén van de gevolgen van de invoering van lumpsum is een

nieuwe  wijze van berekening van de

budgetten van de scholen. Door deze verandering krijgen schoolbesturen meer te

zeggen over de besteding van hun budgetten. In een aantal gevallen zou er sprake

kunnen zijn van een nadelig effect op het budget van met name de kleinere

scholen, de zogenoemde éénpitters. Volgens de organisaties valt het

herverdeeleffect lager uit en is gebleken dat een veelvoud van dezelfde

eenpitters er ook op vooruit gaat in de nieuwe berekeningssystematiek. Door het

treffen van een overgangsregeling verwachten de organisaties de

herverdeeleffecten te kunnen ondervangen. Voor de scholen waar echt sprake is

van een uitzonderingssituatie is een apart vangnet gecreëerd.

De besturen- en

managementorganisaties zijn verder van mening dat  de invoering van Lumpsum vanaf augustus 2006

een goede zaak is voor de vele scholen die zich het afgelopen jaar met veel

energie en enthousiasme hebben voorbereid op de invoering van lumpsum.  Scholen en

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden die in hun voorbereiding nog niet

zover zijn,  zijn de

afgelopen maanden apart bezocht en krijgen waar nodig ook verdere ondersteuning.

Ditzelfde geldt voor de administratiekantoren die scholen ondersteunen bij hun

financiële administratie. Ook met de administratiekantoren zijn inmiddels aparte

afspraken gemaakt.

De besturen- en

managementorganisaties doen een beroep op de Tweede Kamerleden om de geplande

invoering per 1 augustus vooral door te laten gaan. “Dit kan op een verantwoorde

wijze plaatsvinden”, zo laten zij in hun brief weten.