Besturenkoepels, sectorraden en AVS: samen sterker

Efficiënte samenwerking voor een krachtig geluid van het funderend onderwijs én behoud van de assertieve belangenbehartiging voor de openbare en algemeen toegankelijke scholen en hun besturen. Dat is voor VOS/ABB de inzet van gesprekken met de collega-besturenorganisaties, PO-Raad en VO-raad en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Lees verder

De besturenorganisaties, sectorraden en de AVS hebben de intentie uitgesproken om meer en beter met elkaar te gaan samenwerken. De betrokken organisaties achten dat van belang voor alle scholen en besturen in het primair en voortgezet onderwijs. De samenwerking moet wat VOS/ABB betreft gepaard gaan met behoud van de meerwaarde van de respectievelijke organisaties.

De door VOS/ABB beoogde samenwerking kan worden samengevat in de term ‘eenheid in verscheidenheid’. De gedachte is dat de PO-Raad en VO-raad zich concentreren op taken die het gehele scholenveld raken. Voorbeelden hiervan zijn de cao-onderhandelingen, huisvesting en bekostiging. Daarvoor leveren overigens ook de besturenorganisaties input, zoals de onlangs door VOS/ABB en PO-raad aangereikte checklist voor het opheffen van de huidige samenwerkingsverbanden.

Assertieve belangenbehartiging
VOS/ABB hecht daarnaast veel waarde aan de eigen assertieve belangenbehartiging voor de leden. Niet alleen op landelijk niveau, maar ook regionaal en lokaal, dus dicht bij de context waarbinnen de schoolbesturen opereren. De belangenbehartiging door VOS/ABB is immers van invloed op de kwaliteit, de positie en de maatschappelijke waarde van het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Ook collega-organisaties vinden het voor hun leden essentieel dat zij hun eigen belangenbehartiging voortzetten.

De inzet is dan ook om de samenwerking steviger en nog effectiever vorm te geven, vanuit de eigen juridische entiteit van de respectievelijke organisaties. Op die manier blijft wat VOS/ABB betreft de inzet voor de openbare en algemeen toegankelijke identiteit op de voorgrond. Daartoe zullen ook de banden met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), waarmee al goed wordt samengewerkt, zeker verder worden aangetrokken.

Verkenner
Afgesproken is om de gesprekken met de sectororganisaties en de andere besturenorganisaties, over een verstevigde en meer eenduidige samenwerking, de komende tijd voort te zetten. Dit zal gebeuren onder leiding van een nog aan te wijzen ‘verkenner’. Deze man of vrouw zal in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn. Naar verwachting kan er in de zomer duidelijkheid zijn over de beoogde samenwerkingsvorm.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl