Bestuur Akkoord! vecht ontslag aan bij rechter

Het ontslagen bestuur van de Stichting Akkoord! PO heeft de voorzieningenrechter in Roermond gevraagd het ontslag te schorsen. Lees verder

Het bestuur van de Noord-Limburgse Stichting Akkoord! PO voor openbaar primair onderwijs is op 23 juli ontslagen door het Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO). In dit toezichthoudende orgaan zitten vertegenwoordigers van de gemeenten waar de verzelfstandigde onderwijsstichting actief is.

De ontslagen bestuursleden noemen in een persbericht het besluit van het GOTPOO ‘onterecht, onzorgvuldig voorbereid, onvoldoende gemotiveerd en buitenproportioneel’. Bovendien is het ontslag ‘in strijd met verschillende algemene beginselen van behoorlijk bestuur’. Het besluit van het GOTPOO is gebaseerd is op het feit dat het bestuur geen aanleiding heeft gezien om nader onderzoek te doen naar het functioneren van de leiding van Akkoord! PO. 

Advocaat Klaas te Bos van VOS/ABB staat in samenwerking met Marg Janssen van bureau Van Doorne Akkoord! PO in deze zaak juridisch bij. Zij benadrukken dat slechts wanneer er sprake is van gevaar voor de instandhouding van het openbaar onderwijs, ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet, het bestuur kan worden ontslagen.

Buitenproportioneel en onzorgvuldig
Daarnaast voeren de juristen aan dat het besluit om het bestuur te ontslaan buitenproportioneel is. "Los van het feit dat er onvoldoende inhoudelijke grond is om het bestuur te ontslaan, is ook de procesgang onzorgvuldig. Er is direct gekozen voor ontslag, terwijl andere stappen wel in de juiste verhouding hadden gestaan met het verwijt dat het GOTPOO het bestuur maakt."

De Stichting Akkoord! PO heeft bovendien een goede reputatie. De kwaliteit van de scholen wordt in de rapporten van de Rijksinspectie als ‘goed’ gekwalificeerd, het leerlingenaantal is substantieel gegroeid en in financieel opzicht zijn goede resultaten geboekt. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat de medewerkers over het algemeen tevreden zijn over Akkoord! PO. Bovendien is het imago van de Noord-Limburgse stichting voor openbaar primair onderwijs uitstekend. Akkoord! PO is een van de onderwijsstichtingen in deze regio die er zeer goed voorstaan.

Altijd goedkeuring
De juristen wijzen er tevens op dat het GOTPOO de begrotingen en jaarrekeningen in de afgelopen jaren steeds heeft goedgekeurd. Ook de samenwerking met de directie en de GMR verloopt uitstekend. Kortom, er is op geen enkele wijze sprake van een bestuur dat haar taken heeft verwaarloosd. Het openbare karakter is meer dan geborgd door Akkoord! PO.

Het persbericht van het bestuur van Akkoord! PO staat in de rechterkolom.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl 

Bijlagen