Bestuurders-cao aanpassen aan openbaar onderwijs

De CAO bestuurders VO 2011-2013 moet worden aangepast aan de specifieke kenmerken van het openbaar onderwijs. VOS/ABB heeft hierover contact met de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Lees verder

De vastgestelde cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs is aan het einde van 2011 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangemeld voor de algemeen-verbindend-verklaring. De tekst van de cao is echter toegespitst op het bijzonder onderwijs en houdt geen rekening met de specifieke arbeidsrechtelijke kenmerken van het openbaar onderwijs.

Zo wordt het begrip werknemer gedefinieerd als 'statutair bestuurder van een instelling voor voortgezet onderwijs met een arbeidsovereenkomst'. Een bestuurder die werkzaam is in het openbaar onderwijs, heeft geen arbeidsovereenkomst, maar een akte van aanstelling. 

Voorts wordt bij de beëindiging van dienstverband in de cao verwezen naar het Burgerlijk Wetboek, maar dat is niet van toepassing op ambtenaren. Bovendien vermeldt de overeenkomst dat de bestuurder zijn dienstverband kan opzeggen en dat is in het openbaar onderwijs niet mogelijk. In het openbaar onderwijs kan een aanstelling alleen worden beëindigd door middel van opzegging door de werkgever. 

VOS/ABB heeft er bij de VTOI op aangedrongen om de tekst van de cao zodanig te veranderen, dat die ook van toepassing kan zijn op bestuurders in het openbaar onderwijs.

Sowieso aanpassen
De cao-tekst moet sowieso worden aangepast, omdat de VTOI van het ministerie van SoZaWe te horen heeft gekregen, dat cao zoals die nu voorligt, niet algemeen verbindend verklaard kan worden. Zodra de noodzakelijke tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd, zal de cao opnieuw moeten worden vastgesteld en in aangepaste vorm ingediend bij SoZaWe. Pas als de cao algemeen verbindend verklaard is, gaan de afspraken voor de gehele sector gelden.

Dit zal echter nog niet betekenen dat bestuurders die in het openbaar onderwijs werken, automatisch aan deze cao gebonden zijn. Ambtenaren vallen immers niet onder de werkingssfeer van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.

De werkgevers van bestuurders in het openbaar onderwijs kunnen de algemeen verbindend verklaarde cao pas toepassen, als die als rechtspositiereglement op de bestuurder van toepassing is verklaard.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl