Bestuurlijke verzelfstandiging

Het openbaar onderwijs kent van oudsher de integrale bestuursvorm. Daarbij is het college van B&W het bevoegd gezag, tenzij de gemeenteraad anders bepaalt. De laatste jaren echter zijn er vijf andere bestuursvormen voor het openbaar onderwijs mogelijk geworden. Lees verder

De artikelen hieronder gaan in op de motieven om het bestuur over het openbaar onderwijs over te dragen, de kenmerken van de verschillende bestuursvormen en de gevolgen van dualisering binnen het gemeentelijk bestel.

Voorts treft u modellen aan voor de verschillende bestuursvormen, een regeling voor gemeentelijk toezicht en een rubriek ‘diversen’.

 1. Motieven verzelfstandiging bestuur
 2. Kenmerken van de bestuursvormen
 3. Dualisering gemeentebestuur
 4. Modellen bestuursvormen
  De onderwijswetten bepalen de juridische regeling van de verschillende bestuursvormen. Hieronder staan modellen die rekening houden met de voorschiften. Deze modellen kunnen dienen als uitgangspunt voor discussie in eigen kring om tot een regeling te komen die het beste bij u past.

  1. Model verordening bestuurscommissie
  2. Model regeling openbaar lichaam
  3. Model verordening openbare rechtspersoon
  4. Model statuten stichting openbaar onderwijs
  5. Model statuten stichting samenwerkingsbestuur
  6. Model huishoudelijk reglement
 5. Gemeentelijk toezicht
  Bestuurlijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs hoeft zich niet te beperken tot één gemeente. Een regionaal bestuur is ook mogelijk. In dat geval oefenen verscheidene gemeenten samen het toezicht uit op het verzelfstandigde bestuur. Het is aan de betrokken gemeenten om te bezien hoe ze daarin samenwerken. Ze kunnen informele afspraken maken, maar het is ook denkbaar dat ze het toezicht nader willen regelen. Dat kan door gebruik te maken van een ‘gemeenschappelijk orgaan’.

  1. Model regeling ‘gemeenschappelijk orgaan’
 6. Diversen
  Hieronder staat een aantal modellen dat kan worden gebruikt bij de verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar onderwijs en/of door verzelfstandigde schoolbesturen.

  1. Financieel statuut bestuurscommissies
  2. Model jaarverslag
  3. Profielschets bestuur (nog niet gereed)
  4. Procedure werving en selectie bestuursleden