Bezuiniging geschrapt is niet hetzelfde als extra geld!

In een brief aan de Tweede Kamer doet minister Marja van Bijsterveldt van OCW alsof er meer geld komt voor de invoering van passend onderwijs. Zij noemt ‘ruimere financiële kaders’, terwijl die in werkelijkheid helemaal niet ruimer worden: de geplande bezuiniging gaat niet door, dus de kaders worden niet krapper! De minister noemt in de brief ook dat ze de invoering van passend onderwijs met een jaar wil uitstellen. Lees verder

De brief van de minister volgt op een verzoek van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om preciezer en concreter te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen rond passend onderwijs, nu na de val van het kabinet is bepaald dat de geplande bezuiniging van 300 miljoen euro niet doorgaat. 

Van Bijsterveldt schrijft dat het niet doorgaan van de bezuiniging met zich meebrengt dat er een 'ruimer financieel kader voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden' ontstaat om passend onderwijs vorm te geven. Zij stelt dat door het schrappen van de bezuiniging het niet meer nodig is om de klassen in het (voortgezet) speciaal onderwijs te vergroten. 'Daarnaast is er meer geld beschikbaar voor extra ondersteuning aan leerlingen om een passend onderwijsprogramma te bieden', aldus de minister. Dit 'extra' geld gaat volgens haar naar de schoolbesturen in het samenwerkingsverband.

Het is opmerkelijk dat de minister het in haar brief steeds over extra geld heeft, terwijl daar in feite geen sprake van is. De werkelijkheid is dat de bezuiniging niet doorgaat. Er wordt dus niet, zoals eerder door haar gepland, geld weggehaald. Dat is een essentieel verschil!

Voornemen: jaar uitstel
In de brief maakt de minister ook melding van haar voornemen om de invoering van passend onderwijs met een jaar uit te stellen. 'Schoolbesturen kunnen pas echt aan de slag met de voorbereiding op het nieuwe stelsel op het moment dat duidelijk is hoe het definitieve wettelijke kader eruit ziet', zo staat in haar brief. De zorgplicht wordt, zoals het er nu naar uitziet, ingevoerd in het schooljaar 2014-2015. Let wel: dit is nog slechts een voornemen van de minister!

Van Bijsterveldt gaat ook in op de personele gevolgen. Nu de bezuiniging niet doorgaat, 'kunnen schoolbesturen eventuele ontslagaanzeggingen die het directe gevolg zijn van de bezuiniging intrekken'. Zij schrijft dat de besturen hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.

In de brief heeft ze het verder over de gevolgen van de stelselherziening voor ambulante begeleiders. Tot aan het schooljaar 2016-2017 moet het geld voor ambulante begeleiding worden besteed aan ambulant begeleiders, tenzij er afspraken zijn gemaakt over de overname van personeel door het nieuwe samenwerkingsverband.

De brief van de minister staat in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen