Bezuiniging op budget personeelsbeleid

In de WPO en de WEC staat dat bij het vaststellen van de bekostiging in ieder geval rekening wordt gehouden met ‘de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren’. De doorwerking van de index van de GPL vindt nu maar zeer ten dele plaats. Er wordt fors bezuinigd op het personeelsbeleid. Lees verder

Vorig jaar werd de verhoging van de bedragen van het budget voor personeelsbeleid, zoals het hoort, met de index van de GPL verhoogd. In plaats van 4,67 procent worden de bedragen nu met 2,47 procent verhoogd. Het argument daarbij is dat het beschikbare budget daartoe noodzaakt.

In heldere taal betekent dit dat er een stevige bezuiniging plaatsvindt op het budget voor personeelsbeleid. Dat heeft te maken met de pogingen van minister Ronald Plasterk van OCW om geld bijeen te schrapen voor de uitvoering van de adviezen van de tijdelijke Commissie Leraren onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan.

Straks krijgt het onderwijs dus zogenaamd extra geld in het kader van de plannen van Rinnooy Kan om daarmee zinvol personeelsbeleid te effectueren. Dit wordt dan mede gefinancierd door nu minder budget voor datzelfde doel toe te kennen. Een typisch geval van sigaar uit eigen doos!

Schoolleiding
De 4600 euro uit het Convenant schoolleiding is nu integraal onderdeel van het budget voor personeelsbeleid en zal ook de volgende keer met de index worden verhoogd. Tenzij alsnog een andere, betere oplossing voor deze toekenning wordt gevonden. Wellicht in de vorm van een verhoging van de directietoeslag.

Het ministerie van OCW vindt het aparte betaalritme van het budget B&M, waarbij 70 procent al wordt uitbetaald in de eerste vijf maanden van het schooljaar, wel makkelijk. Het levert wat meer ruimte in de liquiditeit voor de scholen.

Nu een achterafbetaling vanaf 1 augustus 2007 moet plaatsvinden, waarin ook de eindejaarsuitkering is opgenomen, zorgt dit betaalritme er mede voor dat er voldoende geld bij het bestuur is om die betalingen uit de rijksbekostiging te financieren.

Betaalruimte
Voor het grootste deel zorgt de verhoging van de OBD-bekostiging ervoor dat de ‘betaalruimte’ voldoende is. In de toelichting bij de nieuwe regeling wordt daar kort op ingegaan. Overigens is er door ons wel op gewezen dat geld dat tijdelijk uit het budget B&M is gebruikt voor de invoering van de lumpsumbekostiging (vangnet lumpsum, implementatie lumpsum), nu weer aan dit budget kan worden toegevoegd.

De zogenoemde zwartescholentoeslag voor de scholen die daar recht op hebben, zal voor het schooljaar 2007-2008 nog worden toegepast op basis van de leerlingtelling van 1 oktober 2006. Voor de jaren daarna kan ervan worden uitgegaan dat het met tweederde respectievelijk eenderde wordt afgebouwd.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl