Bezuiniging op passend onderwijs desastreus

Het streven van het nog te vormen kabinet Rutte-Verhagen naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor álle kinderen is niet te rijmen met de aangekondigde bezuiniging van 300 miljoen euro op het toch al krappe budget voor de invoering van passend onderwijs. Leerlingen met specifieke zorgbehoeften zullen hiervan de dupe worden. Bovendien zullen duizenden arbeidsplaatsen verloren gaan. Lees verder

Het VVD/CDA-kabinet, waar de PVV van Geert Wilders gedoogsteun aan wil verlenen, zegt dat onderwijs van levensbelang is voor een gezonde kenniseconomie. Het streven is om van Nederland een kenniseconomie te maken die tot de top-5 van de wereld zal behoren. Tot zover kan de ambitie van het nog te vormen kabinet positief worden beoordeeld, hoewel er in het concept meer aandacht is voor het economisch belang van het onderwijs dan voor het belang van het kind.

Wie verder kijkt, ziet dat het streven naar goed onderwijs voor álle kinderen botst met een forse bezuiniging op onderwijs aan leerlingen die specifieke zorgbehoeften hebben en op de begeleiding van deze leerlingen. De invoering van passend onderwijs, die nodig is om ook aan zorgleerlingen kwaliteitsonderwijs te garanderen, wordt met 300 miljoen euro gekort. Het budget is al niet ruim bemeten, en daar wordt nu dus nog een flink deel van afgehaald. Daarbij komt dat het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs aan een maximumbudget worden gebonden. Al met al zal dit ertoe leiden dat de kloof tussen kinderen die het reguliere onderwijs goed aankunnen en hen die daartoe niet in staat zijn, onoverbrugbaar wordt.

VOS/ABB heeft in mei van dit jaar al aan de bel getrokken over de bezuinigingen die de VVD op het zorgonderwijs wilde doorvoeren. Uit een doorrekening van VOS/ABB bleek toen al dat de VVD hierop 565 miljoen euro wilde korten, met als gevolg dat er circa 10.000 arbeidsplaatsen verloren zouden gaan. De nu geplande bezuiniging op passend onderwijs staat in het licht van wat de VVD eerder aankondigde. Hoewel het bezuinigingsbedrag minder hoog is, mag duidelijk zijn dat de gevolgen nog steeds desastreus zullen zijn. Dit zijn volgens VOS/ABB gevolgen van een kabinetsbeleid dat niet past bij het nog altijd welvarende Nederland.