Bezuinigingen: rugzakjes en ambulante begeleiding

Zoals eerder op deze website gemeld, is het ministerie van plan om per 1 augustus 2010 -dus in het komende schooljaar- te bezuinigen op de rugzakjes in het speciaal basisonderwijs (SBO) en op de ambulante begeleiding. Lees verder

De eerste bezuiniging betreft de vermindering van de rugzak voor het SBO. De omvang van de rugzak voor een SBO-school wordt verminderd met het bedrag dat de school krijgt als zorgbekostiging voor die leerling.

Concreet betekent dit dat de personele vergoeding per rugzak met ongeveer 4000 euro wordt verminderd, terwijl op het bedrag voor de materiële instandhouding 209 euro in mindering wordt gebracht. In totaal is dit ruim 4200 euro.

Ambulante begeleiding
De tweede bezuiniging betreft de korting op de bekostiging voor ambulante begeleiding die voor elke rugzak in het primair of voortgezet onderwijs naar de (V)SO-scholen van cluster 3 en 4 gaat. De korting betreft 20 miljoen op 147 miljoen euro. Dat komt neer op een bezuiniging van ongeveer 13,6 procent.

Per rugzak in het primair of voortgezet onderwijs betekent dit dat er circa 670 euro minder beschikbaar komt voor de ambulante begeleiding vanuit de school voor (V)SO of het REC van cluster 3 of 4 dat de ambulante begeleiding verzorgt.

Wat nu?
VOS/ABB krijgt veel vragen over de manier waarop het onderwijs dit moet opvangen. Helaas is daar nog geen antwoord op. Bij het ministerie van OCW is aangedrongen op een oplossing. 

De schoolbesturen zijn officieel nog niet op de hoogte gesteld van de bezuinigingen. Zodra dat wel is gebeurd, zijn de besturen gehouden aan de CAO PO. Een ontslagaanzegging zonder de officiële bekendmaking heeft geen schijn van kans. De CAO PO bepaalt immers dat bij een gedwongen ontslag iemand eerst een schooljaar in het risicodragend deel van de formatie (rddf) moet zijn opgenomen.

Voor het bestuur betekent dit dat in het geval van gedwongen ontslag de loonbetaling in principe nog het gehele schooljaar 2010-2011 door moet gaan, dus tot 1 augustus 2011. Maar de bekostiging ervoor wordt dus al een jaar eerder, per 1 augustus 2010, stopgezet!

Probleem?
Het ministerie heeft nog geen oplossing voor dit probleem. De indruk bestaat dat de bereidheid van OCW om het als een probleem te zien, nog niet erg groot is. Uiteraard blijven we hierover aan de bel trekken, maar het is verstandig als een bestuur nu al zelf nagaat in hoeverre er sprake zal zijn van gedwongen ontslagen.

Hopelijk kunnen besturen in veel situaties problemen voorkomen door natuurlijk verloop en/of door mobiliteit te bevorderen, met het oog op vacatures in het kader van de functiemix bij basisscholen of anderszins.

Voor samenwerkingsverbanden geldt dat al vaak sprake is van het opvangen van formatiekrimp bij het speciaal basisonderwijs door de andere besturen in het verband. Dit is echter afhankelijk van de concrete situatie en de afspraken erover.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl