Bezwaar tegen aanvraag artikel 75 WVO

Dit jaar zijn vóór 1 november in totaal 31 aanvragen door schoolbesturen ingediend, die vallen onder de zogenoemde artikel 75-procedure. Scholen, die tegen een aanvraag bezwaar hebben, kunnen dat vóór 25 januari 2008 aan VOS/ABB kenbaar maken. Lees verder

De ingediende aanvragen hebben onder meer betrekking op de fusie van scholen, verplaatsingen, nieuwe nevenvestigingen, dubbelaanbod en het verwerven of verbreden van lwoo-licenties. Naast de betrokken provincie, adviseren de deelplanorganisaties, waaronder VOS/ABB, de staatssecretaris van OCW over de aanvragen.

Het is denkbaar dat door de realisering van de aangevraagde voorzieningen leerlingenstromen in een gemeente of regio wijzigen. Als de school daardoor geconfronteerd wordt met een substantieel leerlingenverlies, zal de staatssecretaris geen goedkeuring verlenen. Van substantieel leerlingenverlies is sprake, als het aantal leerlingen voor dezelfde schoolsoort of afdeling met meer dan 10% daalt. De bewijslast voor het aantonen van het te verwachten verlies, ligt bij de school die bezwaar maakt.

Indien u van mening bent dat een aanvraag de belangen van uw school schaadt, kunt u uw bezwaar aan VOS/ABB doorgeven. Dat doet u schriftelijk (per brief of e-mail) waarbij u de bezwaren zo concreet mogelijk onderbouwt. Uw bezwaar zendt u vóór 25 januari 2008 aan het bureau van VOS/ABB ter attentie van Klaas te Bos, postbus 162, 3440 AD Woerden of ntebos@vosabb.nl.

Een overzicht van de 31 aanvragen staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl 

Bijlagen