Bijstelling personele bekostiging

De uitwerking van de CAO PO die de vakbonden met het ministerie van OCW hebben afgesloten, is bekend. De salaristabellen zijn bijgesteld en de doorwerking in de bekostiging is bekend, zodat nu ook de ‘Regeling bekostiging personeel PO 07-08’ met nieuwe bedragen kan worden gevuld. Lees verder

De aanpassing leidt ertoe dat de bekostiging vanaf 1 augustus 2007 wordt bijgesteld. De nieuwe beschikkingen van CFI zullen op korte termijn worden toegestuurd aan de besturen. Er moeten zo’n 45.000 nieuwe bekostigingsbeschikkingen worden aangemaakt. Vervolgens zullen volgens het betaalritme op de gebruikelijke betaaldag (15 december) door het Rijk de bedragen worden overgemaakt aan de besturen, zodat die tijdig voor het einde van de decembermaand de betaling aan het personeel kunnen doen.

De betaling omvat dan de achterstallige betaling vanaf 1 augustus 2007 wat het salaris betreft, de toekenning van de 110 euro in verband met de ‘Dag van de leraar’, plus de eindejaarsuitkering over 2007 die nu 5,3 procent in plaats van 4,1 procent bedraagt.

De ‘Regeling bekostiging personeel PO 07-08’ is recent in het overleg besproken. Deze regeling staat in de rechterkolom van dit bericht. Alle bedragen zijn nagerekend en akkoord bevonden. Tevens zijn alle relevante bedragen in het Excelbestand ‘Prijzen LS 2007-2008 november 2007.xls’ voor de basisschool, het SBO, WSNS en het (V)SO opgenomen.

Een nadere toelichting kunt u eveneens downloaden als ‘Bekostiging personeel PO 07-08’. Daarin wordt nader ingegaan op de indexering van de GPL, de ontwikkeling van de werkgeverslasten in 07-08, de bezuiniging op het budget Personeelsbeleid, de wijziging in de bekostiging van de onderwijsbegeleiding en de voortgang van de integratie van de geldstromen en de kalenderjaarbekostiging.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen