Boetes voor scholen met veel te weinig lesuren

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW legt boetes op aan 16 scholen voor voortgezet onderwijs die in 2006-2007 veel minder lesuren hebben gerealiseerd dan de wet voorschrijft. Dat meldt ze in een beleidsreactie aan de Tweede Kamer. De scholen in kwestie zijn op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit van Van Bijsterveldt, meldt OCW. Lees verder

De Inspectie van het Onderwijs constateert ‘enige vooruitgang’ in de naleving van de normen voor onderwijstijd. ‘Veel reden tot tevredenheid levert die vooruitgang echter nog niet op’, zo staat in de beleidsreactie van Van Bijsterveldt. Eén op de vijf vo-scholen programmeerde in 2006-2007 voldoende onderwijstijd, terwijl één op de vijftien ook in de realisering van de onderwijsuren aan de norm voldeed.

Bij de andere scholen is sprake van een gemiddeld tekort van 52 uur. Eén op de acht vo-scholen zit zover onder de norm, dat er volgens Van Bijsterveldt ‘ingrijpende maatregelen’ nodig zijn. De staatssecretaris meldt ook dat 43 procent van de scholen de gerealiseerde onderwijstijd niet adequaat kon verantwoorden.

‘De algemene lijn is, dat scholen waarbij geconstateerd is dat ze niet aan de normen hebben voldaan, onder verscherpt toezicht gesteld worden opdat zij gestimuleerd worden om volgend jaar wél aan de normen te voldoen’, aldus Van Bijsterveldt. De ‘zwaarste gevallen’ worden steviger aangepakt. Zij kunnen een boete verwachten.

De ‘financiële interventie’, zoals Van Bijsterveldt die noemt, is gebaseerd op het geconstateerde tekort aan lesuren, het aantal leerlingen waarop het tekort van toepassing was en de personele bekostiging die vo-scholen per leerlingen ontvingen. Er wordt volgens de staatssecretaris van 16 scholen die ver onder de norm zaten ‘een relatief beperkt totaalbedrag’ teruggevorderd. De boetes lopen uiteen van enkele duizenden euro’s tot ruim 2 ton.

VOS/ABB en de VO-raad hebben altijd benadrukt dat de minimale onderwijstijd te veel aandacht heeft voor kwantiteit en daardoor de kwaliteit van het onderwijs onderbelicht laat. Klik hier voor de reactie van de VO-raad op het voorgenomen besluit van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW.

Het ministerie van OCW maakt niet bekend om welke 16 scholen het gaat. De VO-raad roept de bewuste scholen op zich bij de raad te melden. Klik hier voor de oproep van de VO-raad.

Zie over dit onderwerp ook het gerelateerde artikel in de rechterkolom van dit bericht. Daar staat ook de beleidsreactie van de staatssecretartis.

Bijlagen