Bond KBO uit loze kritiek op openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs krijgt op korte termijn hopelijk eindelijk dezelfde bestuurlijke positie als het bijzonder onderwijs. Recente kritiek in een open brief van de Bond KBO, dat verzelfstandigde openbare schoolbesturen in het kader van de huidige wettelijke ontwikkelingen van twee walletjes willen eten, mist elk rationeel fundament. Lees verder

Staatsecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft mede op initiatief van VOS/ABB stappen gezet naar gelijke behandeling van het openbaar en bijzonder onderwijs bij het stichten van scholen. De staatssecretaris laat daar onderzoek naar doen. Voorzitter Theo Joosten van de katholieke Bond KBO liet onlangs weten dat de huidige ontwikkelingen zullen leiden tot bevoordeling van het openbaar onderwijs.

VOS/ABB wijst erop dat hier geen sprake is van bevoordelen, maar van gelijktrekken. Openbare schoolbesturen kunnen straks, net als bijzondere besturen, via de wethouder een plan voor een nieuw te stichten school indienen bij de gemeenteraad. De wethouder kan dat verzoek dan namens het college van B&W niet meer weigeren, zoals dat nu nog wel kan bij het openbaar onderwijs. De nieuwe situatie, waarin de beslissende rol van het college verdwijnt, past logischerwijs in het verzelfstandigingsproces van het openbaar onderwijs.

Grondwet
Joosten stelt ook dat het openbaar onderwijs zou worden voorgetrokken, omdat het in tegenstelling tot het bijzonder onderwijs wordt gezien als een basisvoorziening. De wet bepaalt, zoals Joosten terecht opmerkt, dat binnen een straal van 10 kilometer openbaar onderwijs moet zijn. Daarnaast is grondwettelijk vastgelegd dat in elke gemeente van overheidswege voldoende aanbod moet zijn van openbaar primair onderwijs. In dit licht staat het eerdere pleidooi van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) dat bij sluiting van plattelandsschooltjes, de resterende school in een dorp openbaar moet blijven of worden. Ook daar heeft Joosten felle kritiek op.

Het pleidooi van VOS/ABB en VOO is echter geenszins gebaseerd op de wens om het openbaar onderwijs voor te trekken ten koste van het bijzonder onderwijs. Het voorstel is slechts gebaseerd op de hierboven genoemde wettelijke bepaling respectievelijk het grondwettelijk gegeven. Met zijn uitspraken lijkt voorzitter Joosten de (grond)wettelijke basis van het openbaar onderwijs niet meer serieus te nemen.

VOS/ABB komt dan ook tot de conclusie dat de Bond KBO zich diskwalificeert door ongenuanceerd en volstrekt ten onrechte negatief te oordelen over zorgvuldig geformuleerde en gemotiveerde ontwikkelingen binnen het openbaar onderwijs.

De open brief van voorzitter Theo Joosten van de Bond KBO staat in de rechterkolom.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen