Uniforme eindtoets bevordert slechts afrekencultuur

VOS/ABB dringt er samen met de overige besturenorganisaties bij de Tweede Kamer op aan niet akkoord te gaan met de uniforme centrale eindtoets in het primair onderwijs.

'Wij vinden dat scholen de vrijheid moeten houden om zelf te kiezen voor een eindtoets', zo staat in de brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. De brief brengt de beleidsvrijheid van de besturen ook duidelijk in verband met het streven naar opbrengstgericht werken, zoals dit is vastgelegd in het bestuursakkoord van vorig jaar: 'Het is aan de scholen zelf hoe zij dit streven vormgeven'.

VOS/ABB wijst er samen met de overige besturenorganisaties ook op dat de invoering van een uniforme eindtoets niet bedoeld mag zijn om de kwaliteit van scholen met elkaar te vergelijken. 'Toetsen zijn (…) bedoeld als hulpmiddel om de vorderingen van individuele leerlingen vast te stellen'. Het gebruik van de eindtoets als vergelijkingsinstrument werkt slechts ranglijstjes en een afrekencultuur in de hand.

Een ander punt dat in de brief wordt aangestipt, is dat de uniforme eindtoets zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW die voor zich ziet, slechts oog heeft voor rekenen en taal. 'Hiermee wordt (…) onrecht gedaan aan de brede taakstelling van een school'.