Brief over bso en medezeggenschap

Minister Maria van der Hoeven van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de rol van de medezeggenschapsraad bij de komende plicht voor basisscholen om buitenschoolse opvang (bso) te organiseren. Zij onderscheidt drie fasen en geeft voorbeelden. Lees verder

Uitgangspunt is dat basisscholen per 1 augustus 2007 op verzoek van ouders moeten zorgen voor bso. De vraag van ouders is dus bepalend en zet het traject in gang. De minister onderscheidt hierin drie fasen.

In de eerste fase verzoeken individuele ouders de school om te zorgen voor de organisatie van bso. Om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de wensen van deze ouders, voert de school gesprekken met hen. De school biedt een collectieve voorziening. Ouders kunnen hierop individueel aanspraak maken. Scholen waarbij veel ouders om bso vragen, kunnen ervoor kiezen om dit op meer dan één manier te organiseren. 

In de tweede fase legt de school het voorstel voor aan de medezeggenschapsraad (mr) voor advies. De mr moet de ouders raadplegen voordat de raad advies uitbrengt. Volgens de Wet medezeggenschap onderwijs moet de mr ook advies uitbrengen als de school een duurzame relatie aangaat met andere organisatie. Daarvan is sprake als afspraken worden gemaakt met een kinderopvanginstelling.

De afspraken die de school en ouders maken, gelden zolang beide partijen die goed vinden en ten minste voor een jaar. Ouders die een nieuwe afspraak met de school willen maken of een bestaande afspraak willen veranderen, melden dit aan de mr. Die zal dit agenderen voor overleg.

De derde fase van het traject is de mr van ouders over de buitenschoolse opvang. Dit is geregeld via de Wet kinderopvang. Het uitgangspunt daarbij is dat elke kinderopvangvestiging een oudercommissie heeft. Voorbeelden hiervan zijn beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, beleid op het gebied van spel- en ontwikkelingsmogelijkheden, voeding, openingstijden en prijswijzigingen. De mr van de school speelt hierbij geen enkele rol.

De brief van de minister aan de Tweede Kamer staat in de rechterkolom van dit bericht. 

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221, speterink@vosabb.nl