Brochure Personele kosten onder lumpsum (3e volledig herziene druk)

Op 1 augustus 2006 is voor het gehele primair onderwijs de lumpsumfinanciering ingevoerd. Scholen krijgen van het Rijk één totaalbedrag voor personele en materiële uitgaven. Schoolbesturen mogen het bedrag naar eigen inzicht besteden. De grootste verandering zit in de bekostiging van de personeelssalarissen. Het declaratiesysteem is afgeschaft en daarvoor in de plaats is een lumpsumbedrag gekomen dat vooraf wordt uitgekeerd en geen schotten noch oormerken meer kent (uitgezonderd de oormerking van zorgformatie en leerlinggebonden financiering). Hierdoor verdwijnen allerlei regels en heeft het bestuur meer vrijheid.
Lumpsum biedt nieuwe kansen, maar heeft door de grotere verantwoordelijkheid die besturen krijgen, ook risico’s in zich. Lees verder

Onder het declaratiestelsel waren veel loonkosten ‘onzichtbaar’. Ze werden bij het  ministerie gedeclareerd en die zorgde ervoor dat de personeelsleden de salarissen, uitkeringen en toelagen ontvingen waar ze recht op hadden, en dat de premies, belastingen en dergelijke op de juiste plaats terechtkwamen.

Het Rechtspositiebesluit WPO/WEC is met ingang van 1 augustus 2006 vervallen en vervangen door het Kaderbesluit rechtspositie PO. Het Kaderbesluit is als aparte bijlage opgenomen. In dit Kaderbesluit worden de primaire arbeidsvoorwaarden geregeld. Alle overige rechtspositionele regelingen uit het Rechtspositiebesluit zijn overgeheveld naar de CAO PO 2006-2008.

Met de invoering van de lumpsumfinanciering komen alle loonkosten, toelagen, gratificaties en uitkeringen waarop de personeelsleden op grond van het Kaderbesluit primair onderwijs en de CAO PO 2006-2008 recht hebben, voor rekening van de werkgever. Ook is die rechtstreeks verantwoordelijk voor de juiste afdracht van premies en afdrachten.

In de volledig herziene derde van de brochure ‘Personele kosten onder lumpsum’ treft u een opsomming aan van deze kosten, voorzien van de nodige voorbeelden. In deze versie zijn de cao-afspraken 2006-2008 verwerkt, evenals de regelingen zoals die opgenomen zijn in het Kaderbesluit primair onderwijs.

De brochure, de bijlagen, het Kaderbesluit en de Raming ILC-BAPO-ontwikkeling 2004-2010 zijn te downloaden vanuit de rechterkolom naast dit artikel. De brochure zit ook als bijlage bij de papieren nieuwsbrief voor het primair onderwijs van vrijdag 3 november 2006.

Bijlagen