Bruidsschatregeling tot 1 januari 2009

Bij koninklijk besluit is in 2002 bepaald dat de zogenoemde bruidsschatregeling voor verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs zou eindigen op 1 augustus 2008. Als gevolg van een wetswijziging is de duur van deze regeling met 5 maanden verlengd. De bruidsschatregeling eindigt nu per 1 januari 2009. Lees verder

In het geval het bestuur over het openbaar voortgezet onderwijs wordt verzelfstandigd, kan het gemeentebestuur besluiten voor maximaal vijf jaar een zogenoemde bruidsschat mee te geven. Deze bruidsschat, die besteed moet worden aan uitgaven op het terrein van administratie, beheer en bestuur, valt buiten de overschrijdingsregeling. Deze tijdelijke regeling is vastgelegd in artikel 96g1 van de WVO. In 2002 is bij koninklijk besluit bepaald dat voor het openbaar voortgezet onderwijs per 1 augustus 2008 de mogelijkheid vervalt de bruidsschatregeling toe te passen.

In 2005 is in een reeks van artikelen in de WVO het begrip ‘schooljaar’ vervangen door ‘kalenderjaar’. Dat is ook gebeurd in de genoemde bepaling over de bruidsschatregeling. Als gevolg van deze wetswijziging verschuift -ondanks het feit dat het aangehaalde koninklijk besluit niet gewijzigd is- de termijn waarbinnen de mogelijkheid bestaat om de bruidsschatregeling toe te passen met vijf maanden. De regeling loopt nu -overeenkomstig het primair onderwijs- voor het openbaar voortgezet onderwijs ook af per 1 januari 2009.
Vindt vóór die datum de overdracht van de instandhouding van het openbaar voortgezet onderwijs van gemeente aan een andere rechtspersoon plaats, dan kan de gemeenteraad besluiten de bruidsschatregeling te benutten.

Overigens heeft VOS/ABB bepleit de bruidsschatsregeling met twee jaar te verlengen. De beide staatssecretarissen van OCW onderschrijven het nut van deze verlenging. Een wetsvoorstel om die verlenging mogelijk te maken is in voorbereiding. Het desbetreffende wetsvoorstel zal naar verwachting in februari 2008 aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl