Budget Personeelsbeleid nader verklaard

Het budget Personeelsbeleid wordt vrijwel jaarlijks bijgesteld. Enerzijds als gevolg van de bijstelling van de bedragen waarbij het uitgangspunt is dat de loonontwikkeling in de bedragen wordt verwerkt, anderzijds is er regelmatig sprake van bijstelling van beleid met dan ook aanpassing van één of meer bedragen. Senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB geeft een toelichting. Lees verder

Het budget Personeelsbeleid bestaat als zodanig sinds 2001 en betekende de integratie van tal van afzonderlijke toekenningen. In de rechterkolom vindt u een overzicht van de ontwikkeling sinds 2001 waarbij jaarlijks de wijzigingen zijn aangegeven. Als laatste wijziging is de bijstelling verwerkt van de definitieve bedragen van het schooljaar 2007-2008. Met de wijzigingen voor 2008-2009 wordt nog even gewacht, totdat in augustus de nieuwe bijstelling bekend wordt gemaakt.

Geoormerkt
Door de jaarlijkse wijzigingen ontbreekt het zicht op de omvang van de bedragen die per onderwerp/activiteit worden toegekend. Op zich is dat niet een probleem: het toegekende geld is immers niet geoormerkt en de prioriteit van de besteding van de middelen is een zaak van eigen beleid. De normering ten grondslag aan de normering indertijd is vaak tijdgebonden geweest en is absoluut geen argument als norm voor de besteding meer.

Desondanks krijgt VOS/ABB geregeld vragen binnen over de onderbouwing van het budget Personeelsbeleid. Niet om het ook als norm te hanteren voor de toedeling, maar om meer inzicht te hebben in achterliggende normeringen in relatie tot welke activiteiten.

Anders besteed
Soms is dat zeker relevant. Zo wordt in het Actieplan LeerKracht verwezen naar de toekenning in 2001 van geld voor functiedifferentiatie voor de functie van leerkracht. De toekenning was voldoende om 20% van alle leerkrachten basisschool in de functie LA in te schalen in de functie LB. De werkelijkheid in 2006 was dat ongeveer 0,5% in schaal LB zat. De rest van het geld is kennelijk anders besteed.

In het Actieplan LeerKracht wordt nu gesteld dat ieder bestuur de nieuwe normen voor de functiemix voor een deel moet betalen uit die reeds eerder beschikbaar gestelde middelen. Voor de financiering van de gestelde normen voor de functiemix wordt ervan uitgegaan, dat ieder bestuur de kosten van 10% functie LB alsnog zelf moet vrijmaken.

Inzicht
Dit voorbeeld moge duidelijk maken dat enig inzicht in de opbouw van het budget Personeelsbeleid nuttig is. Daarom is systematisch gevolgd welke wijzigingen in dat budget hebben plaatsgevonden. Die informatie is nu verwerkt in bijgaand artikel in de rechterkolom. Niet alle details zijn opgenomen, maar er wordt een schets gegeven van de toekenning van de middelen voor welke activiteiten, waarbij een aantal activiteiten geclusterd zijn.

Informatie, Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen