Buitenonderhoud naar besturen: voordelen en risico’s

Net als in het voortgezet onderwijs, worden ook in het primair onderwijs de schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun gebouwen. In het regeerakkoord staat dat daarvoor geld uit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de lumpsumfinanciering. Lees verder

Op het eerste gezicht is het goed nieuws dat het budget voor buitenonderhoud, dat nu nog via het gemeentefonds en de gemeenten naar het onderwijs gaat, wordt toegevoegd aan de lumpsumfinanciering van de schoolbesturen. Uit een in 2010 uitgevoerd onderzoek bleek dat een meerderheid van de schoolbesturen en gemeenten dit een goed plan vond.

Er zitten zeker voordelen aan. Zo zijn schoolbesturen straks niet meer afhankelijk van de gemeenten, die het niet-geoormerkte geld voor onderwijs bijvoorbeeld aan lantaarnpalen kunnen besteden. Ook hoeven schoolbesturen in de nieuwe situatie geen ingewikkelde aanvraagprocedures meer te doorlopen. Er komt echter ander werk op de besturen af. Zo moeten ze een meerjarenonderhoudsplan opstellen. Die taak ligt nu nog meestal bij de gemeenten.

Een risico is dat er ook in de nieuwe situatie budgettair geen rekening wordt gehouden met het Programma van Eisen Frisse Scholen, waarin onder meer strenge eisen ten aanzien van ventilatie staan. Voor belangrijke voorzieningen die in het nieuwe bouwbesluit van 1 april 2012 zijn opgenomen, blijft domweg geen geld beschikbaar.

Een ander risico is dat schoolbesturen in krimpregio's in de nieuwe situatie worden geconfronteerd met een onderhoudsbudget dat is gebaseerd op het teruglopend aantal leerlingen. Die krimp doet zich niet voor in de onderhoudsposten van het qua omvang gelijkblijvende gebouw. VOS/ABB wijst erop dat als een bestuur krap bij kas zit, de verleiding groot kan zijn om onderhoud uit te stellen en het niet-geoormerkte lumpsumgeld dat daar in principe voor bestemd is, aan andere doelen te besteden. 

De doordecentralisatie van het buitenonderhoud in het primair onderwijs kan een kans voor schoolbesturen zijn, maar het verwachtingspatroon moet wel heel reëel blijven. De budgetten blijven immers sober en het probleem ten aanzien van goede ventilatie, energiezuinige gebouwen, betere akoestiek en dergelijke wordt ook nu niet opgelost. Daarvoor is extra geld van het Rijk noodzakelijk.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl