CAO VO 2007-2008 vastgesteld

De VO-raad heeft een nieuwe cao vastgesteld met een looptijd van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008. De nieuwe cao kan worden gedownload van de website van de VO-raad. Lees verder

Door de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden per 1 juli 2007 heeft de nieuwe cao gevolgen voor de sociale zekerheid. Het BBWO en BZA zijn onder de namen WOVO (Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs) en ZAVO (Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs) opgenomen als bijlagen bij de cao en treden met ingang van 1 mei 2008 in werking.

De VO-raad geeft aan dat de regelingen inhoudelijk ongewijzigd zijn gebleven, maar voor werknemers met een IVA-uitkering verandert er per 1 mei aanstaande wel het een het ander. Deze werknemers krijgen vanaf die datum recht op 100 procent doorbetaling in het tweede ziektejaar, zoals aangegeven in artikel4, lid 8 van de ZAVO-regeling.

De CAO VO is automatisch van toepassing voor alle VO-scholen voor bijzonder onderwijs die bij de VO-raad zijn aangesloten. Dit is een gevolg van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Werkgevers in het openbaar onderwijs zijn niet automatisch gebonden aan de CAO VO, omdat er in het openbaar onderwijs geen sprake is van een (collectieve) arbeidsovereenkomst. De Wet op de cao is hier dus niet van toepassing.

Juridisch gezien is de CAO VO in het openbaar onderwijs een publiekrechtelijke rechtspositionele regeling. De geldigheid daarvan moet tot uiting komen in een uitdrukkelijk besluit van het bestuur. Dit besluit moet intern bekend worden gemaakt. De tekst van een dergelijk besluit kan als volgt luiden:

‘Het bestuur van ( … naam) heeft kennisgenomen van de CAO VO 2007-2008 met de daarbij behorende bijlagen.
Het bestuur heeft op (…datum) besloten voor de periode van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008 deze CAO als rechtspositionele regeling vast te stellen voor zijn medewerkers verbonden aan de onder zijn gezag vallende instelling(en) voor voortgezet onderwijs.’

De nieuwe cao staat op de website van de VO-raad. Klik hier.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl