CAO VO: 65 jaar interpreteren als AOW-leeftijd

De cao-partijen in het voortgezet onderwijs raden werkgevers aan om bij pensionering niet meer de term ’65 jaar’ te gebruiken. Lees verder

In het CAO VO staat het volgende (artikel 9.a.1 lid 3 c):

(Van rechtswege eindigt) het dienstverband van de werknemer die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt een en ander met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin voornoemde leeftijd is bereikt, met dien verstande dat de werkgever in overleg met de werknemer deze ontslagdatum telken male met maximaal een jaar kan opschorten, (…)

Er staat ook (artikelen 9.b.3 lid 2 en 9.b.4):

(De werknemer kan, met inachtneming van het in artikel 9.b.4 bepaalde, ontslag worden verleend) wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, respectievelijk Het ontslag bedoeld in art.9.b.3 onder 2 wordt verleend met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt, met dien verstande dat de werkgever in overleg met de werknemer deze ontslagdatum telken male met maximaal een jaar kan opschorten, (…)

Bij het tot stand komen van de CAO VO kozen de partijen bewust voor de tot dan toe gebruikelijke term van pensioengerechtigde leeftijd te vervangen door 65 jaar. Dit had te maken met het feit dat de pensioengerechtigde leeftijd geen wettelijke basis kent en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) een flexibele pensioenleeftijd hanteert. De intentie van de cao-partijen was en is echter wel nadrukkelijk om het van rechtswege ontslag te koppelen aan de AOW-leeftijd.

Nu met ingang van 1 januari 2013 de AOW-leeftijd elk jaar met een maand wordt opgeschoven, raden de cao-partijen werkgevers aan in bovengenoemde artikelen het zinsdeel ‘de leeftijd van 65 jaar’ te interpreteren als ‘de AOW-gerechtigde leeftijd’. Het ontslag van rechtswege vindt dan plaats volgend op de maand waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl