Cao voor bestuurders nog niet algemeen verbindend

De CAO bestuurders VO 2011-2013 is nog niet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend verklaard. Vooralsnog geldt de overeenkomst alleen voor partijen die zijn aangesloten bij de Onderwijsbestuurdersvereniging en de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI). Lees verder

De Onderwijsbestuurdersvereniging en de VTOI sloten de eerste cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs af op 13 oktober jongstleden. Met de CAO bestuurders VO 2011-2013 wordt voldaan aan de wet Goed onderwijs, goed bestuur. Daarin staat dat de salarissen van bestuurders in het voortgezet onderwijs in een cao moeten zijn vastgelegd.

Er moet nog worden nagegaan of deze cao door het ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard kan worden. In dat geval zal de overeenkomst gaan gelden voor de hele vo-sector.

In de preamble van de cao is geen aandacht besteed aan de wijze waarop bestuursleden uit het openbaar onderwijs gebonden kunnen worden aan deze collectieve overeenkomst. Deze vraag heeft VOS/ABB neergelegd bij de cao-onderhandelaars. Zodra hier duidelijkheid over is, meldt VOS/ABB dat.

Grenzen waar nodig
Deze CAO legt de basis voor een betere regulering van de arbeidsvoorwaarden en beloning van bestuurders en leidt tot het begrenzen en waar nodig terugdringen van ongewenste ontwikkelingen. Raden van Toezicht kunnen aan de hand van deze CAO passende arbeidsvoorwaarden afspreken met bestuurder(s).

De doelstelling is dat alle statutair bestuurders in het voortgezet onderwijs binnen twee jaar overgaan naar de nieuwe cao. Het salaris van de bestuurder van de grootste instelling in het vo (met meer dan 60.000 leerlingen) blijft binnen het door de minister van OCW voorgestelde maximum. Voor de komende twee jaar geldt de nullijn.

Voor bestuurders van middelgrote en kleinere vo-instellingen blijven de afspraken ruim onder het voorgestelde maximum. De afspraken doen recht aan de verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt.

U kunt de cao, de toelichting erop en de bijlage met informatie over de bezoldinig downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen