Jaarverslag 2018

Het jaarverslag met financiële verantwoording van VOS/ABB over 2018 is digitaal beschikbaar in een printvriendelijke versie.

Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag zonder de financiële verantwoording in een beperkte oplage in druk uit te brengen. Ook dit jaar heeft VOS/ABB in haar jaarverslag niet alleen terugblik op 2018 gegeven, maar ook een vooruitblik op de speerpunten van nu en in de toekomst. VOS/ABB blijft in beweging voor het beste onderwijs voor elk kind op openbare en algemeen toegankelijke scholen.

Download Jaarverslag 2018

 

Jaarverslag 2017

De printvriendelijke versie van het jaarverslag met financiële verantwoording van VOS/ABB over 2017 kunt u downloaden en als u wilt zelf printen. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag zonder financiële verantwoording slechts in beperkte oplage in druk uit te brengen.

Het is niet een traditioneel jaarverslag, dat slechts verantwoordt wat VOS/ABB in 2017 heeft gedaan, maar veel meer een publicatie waarin ook staat waarop de vereniging zich nu en in de toekomst richt. VOS/ABB blijft immers altijd in beweging voor het beste openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Download jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

De printvriendelijke versie van het jaarverslag met financiële verantwoording van VOS/ABB over 2016 kunt u downloaden en als u wilt zelf printen. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag zonder financiële verantwoording slechts in beperkte oplage in druk uit te brengen.

Het is niet een traditioneel jaarverslag, dat slechts verantwoordt wat VOS/ABB in 2016 heeft gedaan, maar veel meer een publicatie waarin ook staat waarop de vereniging zich nu en in de toekomst richt. VOS/ABB blijft immers altijd in beweging voor het beste openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Jaarverslag van proactieve vereniging

Wij volgen de ontwikkelingen in het (openbaar) onderwijs én geven er heel bewust richting aan. VOS/ABB is niet volgzaam, maar proactief en als het nodig is ook assertief! Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor onze lobby op het gebied van algemene toegankelijkheid van het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij zijn diversiteit, gelijkwaardigheid en wederzijds respect kernbegrippen, net als aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing (júist in het openbaar onderwijs!).

Een ander voorbeeld van onze proactieve en indien nodig assertieve werkwijze, betreft demografische krimp en de invloed daarvan op de positie van de openbare en algemeen toegankelijke scholen. In het jaarverslag kunt u natuurlijk over nog veel activiteiten lezen die VOS/ABB voor haar leden ontplooit.

Download jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

De printvriendelijke versie van het jaarverslag van VOS/ABB over 2015 kunt u downloaden en als u wilt zelf printen. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag niet in druk uit te brengen.

Het jaarverslag is als het ware een boekenkast. Diverse genres vertellen wat VOS/ABB in 2015 als financieel gezonde vereniging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs heeft gedaan.

Basiscollectie
Zo vallen onder het kopje ‘Basiscollectie’ de ondersteuning van bestuursbureaus op het gebied van onder andere bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap, de informatievoorziening via onder andere de website www.vosabb.nl, de e-mailnieuwsbrieven en het magazine Naar School! en de diverse ledenvoordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van VOS/ABB.

Bestsellers
Onder het kopje ‘Bestsellers’ wordt in het jaarverslag ingegaan op verschillende activiteiten die VOS/ABB voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs uitvoert. Hierbij kunt u denken aan de modernisering van artikel 23, het realiseren van samenwerkingsscholen en in het verlengde hiervan de interpretatie en uitvoering van de Wet fusietoets.

De Helpdesk behoort met ruim 10.000 beantwoorden vragen in 2015 (stijging van 6,2 procent ten opzichte van 2014) ontegenzeggelijk ook tot de ‘bestsellers’. Wat is 2015 opviel, was dat er niet alleen meer, maar ook andere vragen werden gesteld, Bovendien weten steeds meer leden de Helpdesk te vinden als het gaat om de behandeling van grotere vraagstukken en het uitgebreide trainings- en cursusaanbod.

Thrillers
Passend onderwijs staat op de plank met ‘thrillers’. In 2015 sloten zich weer meer samenwerkingsverbanden bij VOS/ABB aan, vooral uit het voortgezet onderwijs. Er zijn verscheidene ondersteuninghstrajecten uitgevoerd, onder andere op het gebied van governance en zelfevaluatie. Voor dat laatste heeft VOS/ABB een quickscan ontwikkeld.

Een andere ‘thriller’ is crisisondersteuning. VOS/ABB is de enige organisatie voor bestuur en management in het funderend onderwijs die een dergelijk aan bod heeft. Besturen die plotseling te maken krijgen met een crisissituatie, kunnen gebruikmaken van gratis ondersteuning op het gebied van crisismanagement en -communicatie.

Krimp is eveneens als een spannend boek. De bevolkingskrimp leidt in steeds meer regio’s, ook in het voortgezet onderwijs, tot een afname van het aantal leerlingen. Dit noopt tot samenwerking en fusies. Zowel op bestuurlijk als schoolniveau is VOS/ABB inmiddels een ervaren fusiebegeleider.

Medezeggenschap is een ander beleidsterrein dat onder het kopje ‘Thrillers’ valt. Deskundigen van VOS/ABB worden ingeschakeld om workshops en trainingen te organiseren of om advies op maat te geven aan individuele scholen. VOS/ABB heeft in 2015 meegewerkt aan de totstandkoming van de Quickstart Medezeggenschap.

Poëzie
Op de poëzieplank van VOS/ABB staan werken die over de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs gaan en/of aandacht hebben voor levensbeschouwing en religie in de openbare scholen.

U kunt er ook lezen over over de jaarlijkse School!Week – de landelijke campagne van, voor en door het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs – en over het Diploma openbaar onderwijs dat door diverse pabo’s wordt aangeboden.

Geld
In de financiële verantwoording in het jaarverslag kunt u zien dat VOS/ABB een financieel gezonde vereniging is. Met een slimme en efficiënte inzet van middelen zorgt VOS/ABB ervoor dat het lidmaatschapstarief al jaren op 2,50 euro per leerling per jaar blijft. Daarmee is en blijft VOS/ABB de voordeligste profielorganisatie in het funderend onderwijs.

Download Jaarverslag 2015

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Jaarverslag 2014

De printvriendelijke versie van het jaarverslag van VOS/ABB over 2014 kunt u downloaden en als u wilt zelf printen. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag niet in druk uit te brengen.

Aan de hand van een indeling volgens literaire genres kunt u in het jaarverslag lezen wat de financieel gezonde vereniging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in 2014 heeft gedaan.

Bestsellers
Zo vallen onder het kopje bestsellers de belangenbehartiging op het gebied van de samenwerkingsschool en artikel 23 over de vrijheid van onderwijs, maar ook de toekomstvisie School!, die uitgaat van ontzuild onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.

De Helpdesk van VOS/ABB valt (uiteraard) ook onder de bestsellers. De Helpdesk is in 2014 vanwege het toenemende aantal adviesaanvragen uitgebreid tot vier juristen. In het verslagjaar was sprake van een sterke stijging van het aantal vragen ten opzichte van de jaren daarvoor tot 10.080. De stijgende lijn houdt overigens in 2015 aan!

Ook ledenvoordeel behoort tot de bestsellers. Leden van VOS/ABB die gebruikmaken van die voordelen, zoals collectieve energie-inkoop, verzekeringen en integraal vastgoedbeheer, verdienen hun lidmaatschap ruimschoots terug.

Romans
VOS/ABB is van oudsher sterk in de praktische ondersteuning van de aangesloten bestuursbureaus. De activiteiten in dit hoofdstuk, de ‘romans’, hebben daar allemaal mee te maken: ze hebben tot doel de leden van VOS/ABB bij hun bedrijfsvoering te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan allerlei maatwerkadviezen.

De diverse communicatiekanalen behoren eveneens tot de romans. De website www.vosabb.nl blijkt een sterke troef met in 2014 een stijging van het websitebezoek met 23 procent ten opzichte van 2013. De website werd in het verslagjaar 269.234 keer bezocht en er werd 556.901 keer een pagina geopend. Het aantal unieke bezoekers nam met 26 procent toe tot 158.114.

De wekelijkse e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB, het magazine School! (dat met de Vereniging Openbaar Onderwijs wordt uitgegeven) en het Twitteraccount van VOS/ABB vallen in het jaarverslag eveneens onder de romans.

Thrillers
Hiertoe behoort onder andere passend onderwijs, dat in het verslagjaar werd ingevoerd. Voor VOS/ABB is passend onderwijs een logische ontwikkeling. De vereniging verbindt het aan de algemene toegankelijkheid van openbare scholen: elke leerling heeft recht op goed onderwijs.

Ook governance, crisisondersteuning en de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs behoren tot de thrillers van 2014. Deze thema’s zijn door VOS/ABB in het kader van de belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs geplaatst.

Poëzie
In de poëziekast van VOS/ABB staan werken die over de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs gaan en/of aandacht hebben voor levensbeschouwing en religie in de openbare scholen.

U kunt er ook lezen over over de jaarlijkse School!Week – de landelijke campagne van, voor en door het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs – en over het Diploma Openbaar Onderwijs dat door diverse pabo’s wordt aangeboden.

Geld
In de financiële verantwoording in het jaarverslag kunt u zien dat VOS/ABB een financieel gezonde vereniging is. Met een slimme en efficiënte inzet van middelen zorgt VOS/ABB ervoor dat het lidmaatschapstarief al jaren op 2,50 euro per leerling per jaar blijft. Daarmee is en blijft VOS/ABB de voordeligste profielorganisatie in het funderend onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Jaarverslag 2013

De printvriendelijke versie van het jaarverslag van VOS/ABB over 2013 kunt u downloaden en als u wilt zelf printen. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag niet in druk uit te brengen.

In het jaarverslag kunt u lezen wat VOS/ABB in het jaar 2013 heeft gedaan voor de 323 aangesloten schoolbesturen met in totaal ruim 2700 scholen in het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Op deze scholen volgden in 2013 ongeveer 800.000 leerlingen les.

De vereniging is er trots op dat het aantal leden in 2013 is gestegen. In 2012 was het aantal aangesloten schoolbesturen ongeveer 300, met in totaal circa 700.000 leerlingen.

Goed onderwijs
De missie van VOS/ABB is ‘goed onderwijs voor álle kinderen’. Dit past bij het brede maatschappelijke belang van het openbaar en algemeen toegankelijk primair, voortgezet en speciaal onderwijs waar de vereniging voor staat. Ook in het jaar 2013 maakte VOS/ABB zich sterk om de omstandigheden voor goed onderwijs te optimaliseren.

Dit doet de vereniging bijvoorbeeld door kennis en tools op het gebied van onder andere financiën, personeel en organisatie, huisvesting en governance aan te bieden.

Tevens is VOS/ABB gespecialiseerd in goed burgerschapsonderwijs, levensbeschouwing en religie in het openbaar onderwijs, innovatie en excellentie. Ook die thema’s horen bij goed onderwijs op openbare en algemeen toegankelijke scholen. Zij staan immers midden in de diverse samenleving.

Geen blad voor de mond
VOS/ABB profileert zich nadrukkelijk als assertieve belangenbehartiger. Dit doet de vereniging op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Als het nodig is, neemt VOS/ABB geen blad voor de mond. De ervaring leert dat stille diplomatie niet altijd werkt, en dat het soms nodig kan zijn om met luide stem belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen van beleidsmakers.

Uiteraard staat in het jaarverslag de financiële verantwoording over 2013.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 

Jaarverslag 2012

Het jaarverslag van VOS/ABB over 2012 staat als printvriendelijke online versie op deze website. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag niet in druk uit te brengen.

In het jaarverslag kunt u lezen wat VOS/ABB in het jaar 2012 heeft gedaan voor de circa 300 aangesloten schoolbesturen met in totaal circa 2200 scholen in het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Op deze scholen volgden in 2012 ongeveer 700.000 leerlingen les.

VOS/ABB is een invloedrijke belangenbehartiger voor bestuur en management van het funderend onderwijs. Het stafbureau in Woerden biedt professionele expertise op het gebied van bestuurlijke organisatie, financiën, onderwijskundige en juridische zaken, planning, identiteitsontwikkeling, medezeggenschap, communicatie en onderwijshuisvesting.

De expertise is toegankelijk voor de leden, die hiervoor contributie betalen. Op aanvraag wordt aanvullende dienstverlening op maat geleverd. Dit betreft meestal begeleiding in juridische procedures of bij reorganisatie- of verzelfstandigingstrajecten.

De vereniging investeert in een goed contact met de leden door gedurende het hele jaar persoonlijke bezoeken af te leggen. Daarin wordt steeds gepeild aan welke dienstverlening de leden behoefte hebben. Naast deze persoonlijke bezoeken zijn er regelmatig persoonlijke ontmoetingen met leden op speciale thema- en netwerkbijeenkomsten. Themabijeenkomsten gaan bijvoorbeeld over passend onderwijs, gezonde bedrijfsvoering en de gevolgen van demografische krimp voor het onderwijs.

De website www.vosabb.nl wordt dagelijks geactualiseerd. Het nieuws op de site wordt gedurende het gehele schooljaar wekelijks op maandag gebundeld in afzonderlijke e-mailnieuwsbrieven voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. VOS/ABB volgt niet alleen het nieuws, maar maakt het ook. Daarmee is VOS/ABB een belangrijke nationale bron van nieuws en achtergronden, waarbij de focus ligt op het openbaar en algemeen toegankelijk funderend onderwijs.

Met magazine School! gaat VOS/ABB meer de diepte in. Het magazine wordt uitgegeven in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs. Magazine School! verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 12.000 stuks.

Uiteraard staat in het jaarverslag de financiële verantwoording over 2012. U kunt lezen dat VOS/ABB een in alle opzichten gezonde vereniging is.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 

Jaarverslag 2011

Dit jaar presenteert VOS/ABB het jaarverslag voor het eerst uitsluitend digitaal. Het jaarverslag 2011 staat als een printvriendelijk bestand openbaar op de website.

In het jaarverslag staat dat VOS/ABB in 2011 actief aan de slag is gegaan met de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Scholen hebben op allerlei manieren ondersteuning gekregen bij de concrete invulling van hun identeit. Daarnaast was er in het verslagjaar speciale aandacht voor excellentie en krimp. Bovendien is de Helpdesk van VOS/ABB versterkt en zijn er nieuwe contracten afgesloten die ledenvoordeel bieden. Het ging om korting op energie, asbestinventarisaties en fondsenwerving.

In het verslagjaar heeft VOS/ABB een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het diploma Openbaar Onderwijs, dat inmiddels op veel pabo’s behaald kan worden. Daardoor zullen openbare scholen hun identiteit voelbaar kunnen versterken. Ook de komende jaren blijft VOS/ABB hier aandacht aan geven.

Op het gebied van passend onderwijs is 2011 een turbulent jaar geweest. Het onderwijs werd geconfronteerd met een voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro op de invoering van passend onderwijs. Hiertegen heeft VOS/ABB steeds geprotesteerd en de scholen bij hun protesten gesteund. Dit leidde ertoe dat minister Van Bijsterveldt van OCW in 2011 nog de bezuiniging met een jaar uitstelde. In 2012 bij de val van het kabinet-Rutte verdween uiteindelijk de hele bezuiniging van tafel.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de vele activiteiten. Ook de financiële situatie wordt hierin overzichtelijk gepresenteerd. De vereniging heeft het verslagjaar met een positief resultaat kunnen afsluiten. Het jaarverslag wordt de leden aangeboden door het bestuur van VOS/ABB.

U kunt het jaarverslag downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Jaarverslag 2010

In het jaarverslag over 2010 laat VOS/ABB zien dat het een financieel gezonde vereniging is die zich inzet om zoveel mogelijk meerwaarde te bieden aan bestuurders en managers in het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs.

Thema’s die in het jaarverslag aan bod komen, zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs, identiteitsontwikkeling en segregatie. Ook laat VOS/ABB zien op welke manieren efficiënt met leden en overige geïnteresseerden wordt gecommuniceerd over relevante ontwikkelingen op het gebied van het funderend onderwijs. Dat gebeurt via de website, de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven, brochures, katernen, Twitter en het nieuwe magazine School!, dat VOS/ABB samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs uitgeeft.

Andere onderwerpen waar het jaarverslag op ingaat, zijn de ledencontacten in de vorm van verschillende netwerk- en themabijeenkomsten, symposia en niet te vergeten de veelgeraadpleegde VOS/ABB-Helpdesk. De ontwikkelingen rond het thema passend onderwijs hebben een eigen hoofdstuk, net als de bijdrage van VOS/ABB aan het project Andere Tijden voor alternatieve indelingen van de schooldag en -week. Ook de gevolgen van demografische krimp worden belicht.

Onder het kopje ‘Bekostiging’ geeft het jaarversalg een toelichting op de manieren waarop VOS/ABB leden ondersteunt op het gebied van financieel management. Hier komen de rekeninstrumenten in de VOS/ABB-Toolbox aan de orde, die voor een groot deel alleen door leden kunnen worden gedwonload.

Uiteraard kunt in het jaarverslag ook het financiële gedeelte raadplegen. In september 2009 heeft VOS/ABB de commerciële consultingactiviteiten ondergebracht bij bureau Leeuwendaal. Dit betekent dat het bedrijfsresultaat over 2010 uitsluitend het resultaat is van verenigingsactiviteiten.

U kunt het jaarverslag downloaden uit de rechterkolom.

Als u een papieren exemplaar gratis toegestuurd wilt krijgen, kunt u daartoe een mailtje sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Jaarverslag 2010’. Vermeldt u duidelijk uw naam en het postadres waarop u het jaarverslag wilt ontvangen.

Jaarverslag 2009

Het jaarverslag gaat in op de interne veranderingen die VOS/ABB in 2009 heeft doorgemaakt. Het was nodig om VOS/ABB een andere koers te laten varen in verband met de ontwikkeling van de PO-Raad en VO-raad.

De sectororganisaties hebben de algemene belangenbehartiging van VOS/ABB en de overige besturenkoepels overgenomen. De algemene belangenbehartiging voor de onderwijswerkgevers richt zich onder meer op de cao’s.

De veranderingen binnen VOS/ABB waren erop gericht om de expertise meer te richten op de specifieke belangenbehartiging voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Het jaarverslag 2009 staat in de rechterkolom van dit bericht.

Jaarverslag 2008

VOS/ABB heeft in het licht van veranderingen in het onderwijsveld in 2008 de bakens verzet. Dit was nodig voor de bestendigheid van VOS/ABB als belangenbehartiger voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

VOS/ABB heeft in 2008 herkenbare keuzes heeft gemaakt en deze in concrete acties vertaald. In dit jaarverslag treft u een uitgebreide samenvatting aan van de ‘Strategische koers van VOS/ABB’, die in september van het verslagjaar aan de leden is verzonden. Om toe te kunnen groeien naar een bestendige organisatie, was het nodig om de organisatiestructuur aan te passen.

De algemene ledenvergadering hechtte in november haar goedkeuring aan het voorstel om een aantal bedrijfsonderdelen onder te brengen in aparte juridische entiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat onder meer de consultancytak en de juridische adviesdiensten zijn ondergebracht in afzonderlijke bv’s.

Alle andere bedrijfsactiviteiten die niet te maken hebben met identiteitsgebonden belangenbehartiging zijn in een holding ondergebracht. Hiermee is een flink deel van het financiële risico afgedekt. Deze nieuwe situatie is met ingang van 2009 geëffectueerd. Tegelijkertijd zijn alle secretariaatswerkzaamheden voor de Landelijke Geschillen- en Klachtencommissie (LGC/LKC) ondergebracht bij de landelijke stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht.

Met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zijn eerste gesprekken gevoerd over verdere samenwerking op het gebied van de profilering van het openbaar onderwijs. Dit heeft inmiddels geleid tot de ondertekening van een intentieverklaring. Samen met VOO trekken we verder op om te werken aan een krachtig openbaar onderwijs, onder meer door een gezamenlijke imagocampagne die dit jaar zijn beslag moet gaan krijgen.

De gewijzigde structuur maakte het ook noodzakelijk om de structuur van de ledencommissies te herzien. Het feit dat de brede belangenbehartiging meer en meer wordt verzorgd door de PO-Raad en VO-raad, maakte het noodzakelijk de contacten met de leden in een ander jasje te gieten. VOS/ABB heeft daarvoor uitdrukkelijk gekozen voor een regionale insteek.

Jaarverslag 2007

Het jaarverslag over 2007 laat onder meer het profiel van VOS/ABB zien, zoals dat na de reorganisatie van 2007 tot stand is gekomen. Verenigings- en consultingactiviteiten zijn beter op elkaar afgestemd.

Verder in dit jaarverslag aandacht voor de uitbreiding van het ledenbestand van VOS/ABB.  Als gevolg van schaalvergroting nam het aantal besturen dat bij VOS/ABB is aangesloten weliswaar af, maar het aantal leerlingen dat zij vertenwoordigen, groeide met circa 7000.

Het jaarverslag 2007 is geïllustreerd met een beeldverslag door Martine Sprangers. Zij was als fotografe te gast op diverse VOS/ABB-scholen.

Het jaarverslag staat in de rechterkolom van dit bericht.

Jaarverslag 2006

In het jaarverslag over 2006 gaat speciale aandacht uit naar de maatschappelijke betrokkenheid van scholen die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten.

Wat doen scholen meer dan kennis overdragen? U kunt het lezen in zes korte reportages. U kunt het jaarverslag downloaden uit de rechterkolom van dit bericht. 

Jaarverslag 2005

De rode draad in het jaarverslag van VOS/ABB over 2005 is het imago van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Wat kunnen scholen en besturen doen voor een goede beeldvorming? Deze vraag staat centraal in acht interviews met leden en andere deskundigen.

U kunt het jaarverslag downloaden uit de rechterkolom naast dit artikel.

Jaarverslag 2004

Het jaarverslag 2004 van VOS/ABB bevat acht spraakmakende interviews over de toekomst van het onderwijs. Het zijn interviews met deskundigen van verschillende achtergrond, die opvallende uitspraken doen.

Hiernaast kunt u het jaarverslag downloaden of inzien.

N.B. Het is een groot PDF-bestand (ca. 1,6 MB), dus het kan een tijdje duren eer het bestand is geopend.